دکتر فرناز  ایزدی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی کامپیوتر

صفحه اصلي