دکتر حسن پاک طینت
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حقوق خصوصي

صفحه اصلي