دکتر محسن شریعتی کمال آبادی
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

صفحه اصلي