گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: Recycled ceramic waste high strength concrete containing wollastonite particles and micro-silica: A comprehensive experimental study

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : Construction and Building Materials
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0950-0618
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 4.1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.5
شماره مجله : 201
صفحه شروع : 11
صفحه پایان : 32
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Seyed Alireza Zareei - Farshad Ameri - Parham Shoaei - Nasrollah Bahrami -
:: Microstructure, strength, and durability of eco-friendly concretes containing sugarcane bagasse ash

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : Construction and Building Materials
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 3
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : , F Ameri, - N Bahrami, -
:: Partial Replacement of Limestone and Silica Powder as a Substitution of Cement in Lightweight Aggregate Concrete

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : Civil Engineering Journal
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : , F Ameri, - F Dorostkar, - S Shiran -
:: Experimental Evaluation of Eco-friendly Light Weight Concrete with Optimal Level of Rice Husk Ash Replacement

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : Civil Engineering Journal
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : , F Ameri, - N Bahrami, - F Dorostka -
:: Earthquake reconstruction lessons from Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Municipal Engineer
درجه مجله : ISI-WOS-Q3
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0965-0903
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Akbari - Rafiei - Zareei -
:: The role of equipment in seismic risk of power substations

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Energy
درجه مجله : ISI-WOS-Q3
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1751-4223
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان : 1
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Zareei - Hosseini - Ashtiani -
:: Rice husk ash as a partial replacement of cement in high strength concrete containing micro silica: Evaluating durability and mechanical properties

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 1996
نام مجله به زبان اصلی : Case Studies in Construction Materials- Elsevier
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2214-5095
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع : 73
صفحه پایان : 81
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Zareei - Ameri - Drostkar - Ahmadi -

1