گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-فيزيولوژي جانوري
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: تاثیر آموزش تدریس معکوس علوم تجربی بر خودراهبری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه آموزش در علوم انتظامی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2382-9613
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 295
صفحه پایان : 314
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا بکرانی بالانی - نرگس کشتی آرای* - حمید عزیزی ملک آبادی -
:: cience Education in the Second Grade of Elementary School: A Research Synthesis

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 14
صفحه پایان : 24
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Zahra Bakrani Balani1 - Narges Keshtiaray - Hamid Azizi Malekabadi3 -
:: Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor Captopril: Does it Improve Renal Function in Lipopolysaccharide-induced Inflammation Model in Rats

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1319-2442
دوره (جلد) : 31
ضریب تاثیر مجله : 0.25
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 727
صفحه پایان : 738
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Hamid Azizi-Malekabadi - Farimah Beheshti - Azam Abareshi - Fatemeh Norouzi - , Majid Khazaei - Mohammad Soukhtanloo - Mahmoud Hosseini -
:: Effects of Folic Acid on Passive Avoidance Learning and Memory in Rat Alzheimer Model by Intracerebroventricular Injection of Streptozotocin

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Isfahan Medical School
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : Issue 112
دوره (جلد) : 28
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 112
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 9
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Dehghani, Hamid Reza - Reisi, Parham - Azizi Malekabadi, Hamid - Alaei, Hojjatallah - Pilehvarian, Ali Asghar -
:: Angiotensin converting enzyme inhibitor captopril improved renal function in lipopolysaccharide - induced inflammation model in rats,

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: The effect of captopril on inflammation-induced liver injury in male rats

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Journal Toxin Reviews
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : Print ISSN
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 3.84
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Hamid Azizi-Malekabadi - Azam Abareshi - Farimah Beheshti - Narges Marefati - Fatemeh Norouzi - Mohammad Soukhtanloo - Mahmoud Hosseini -
:: Deletion of Ovarian Hormones Induces a Sickness Behavior in Rats Comparable to the Effect of Lipopolysaccharide

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Neurology Research International
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 627642
دوره (جلد) : 2015
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 11
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Hamid Azizi-Malekabadi - Mahmoud Hosseini - Masoume Pourganji - Hoda Zabihi - Mohsen Saeedjalali - Akbar Anaeigoudari -
:: Tamoxifen antagonizes the effects of ovarian hormones to induce anxiety and depression-like behavior in rats

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Arquivos de Neuro-Psiquiatria
درجه مجله : ISI-WOS-Q3
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0004-282X
دوره (جلد) : 73
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 132
صفحه پایان : 139
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Hamid Azizi-Malekabadi - Masoume Pourganji - Hoda Zabihi - Mohsen Saeedjalali - Mahmoud Hosseini -
:: Chronic treatment with the nitric oxide synthase inhibitor, l-MAME, attenuates estradiol-mediated improvement of learning and memory in ovariectomized rats

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : CLINICS
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 66
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 7
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Hamid Azizi-Malekabadi - Hosseini M - Fatima Saffarzadeh - Reza Karami, - Fatemeh Kodabandeloo -
:: Daily Running Promotes Spatial Learning and Memory in Rats

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1386
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2007
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Sports Science and Medicine
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 06
صفحه شروع : 429
صفحه پایان : 433
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : HojjatAllah Alaei - RohAllah Moloudi1 - Ali Reza Sarkaki - Hamid Azizi-Malekabadi - Osmo Hanninen -
:: تأثیر ورزش کوتاه مدت بر علایم ترک اعتیاد در حضور یا عدم حضورناحیه mPFC در رت‌های نر وابسته به مورفین

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده پزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 31
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 243
صفحه شروع : 997
صفحه پایان : 1006
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکترحمیدعزیزی ملک آبادی - وجيهه ساعدي مرغملكي - دکترحجت الله علائی -
:: مقایسه‌ی اثر آب انگور قرمز و ورزش بر روی موش‌های صحرایی نر پارکینسونی شده

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده پزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 29
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 162
صفحه شروع : 1908
صفحه پایان : 11917
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکترحمیدعزیزی ملک آبادی - فاطمه اشراقی - دکترحجت الله علائی - دکترعلی اصغر پیله وران - مهین غروی نائینی - محمدصالح احمدی - عمادشاه منصوری - زهرا سیاهمرد -
:: اثرات اسید فولیک بر یادگیری و حافظه‌ی اجتنابی غیر فعال در رت‌های آلزایمری شده از طریق تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده پزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 28
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 112
صفحه شروع : 647
صفحه پایان : 655
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکترحمیدعزیزی ملک آبادی - حمیدرضا دهقانی دولت آبادی - دکترحجت الله علائی - دکترپرهام رئیسی - دکتراصغرپیله وران -
:: بررسي اثر فعا ليت بدني كوتاه مدت بر یادگیری و حافظه ی فضائي در موش هاي صحرائي نر سالم و وابسته به مرفين

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1387
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2008
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده پزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 91
صفحه شروع : 135
صفحه پایان : 146
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکترحمیدعزیزی ملک آبادی - دکترسیدمحمودحسینی - دکترحجت الله علائی -
:: بررسي اثر مرفين و فعاليت بدني برغلظت گلوتامات شكنج دندانه اي هيپوكامپ در رت هاي سالم و تحت تيمار مرفين: يك تحقيق ميكرودياليز

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2006
نام مجله به زبان اصلی : مجله علوم پايه پزشكي ايران
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 250
صفحه پایان : 259
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکترحمیدعزیزی ملک آبادی - دکترشهربانوعریان - دکترحجت الله علائی -
:: بررسی اثرات تمرین بدنی ( دویدن روی تردمیل) بر یادگیری و حافظه احترازی غیر فعال در موشهای صحرایی نر وابسته به مورفین ، مجله علوم پایه پزشکی ایران (علمی - پژوهشی)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1384
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2005
نام مجله به زبان اصلی : مجله علوم پایه پزشکی ایران (علمی - پژوهشی)
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 252
صفحه پایان : 262
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکترحمیدعزیزی ملک آبادی - دکترشهربانوعریان - دکترحجت الله علائی -
:: تاثیر ورزش کوتاه مدت بر علایم ترک اعتیاد در حضور یا عدم حضور ناحیه ی mPFCدر رت های نر وابسته به مورفین

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده پزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 234
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : وجیهه ساعدی مرغملکی - حجت اله علایی - حمید عزیزی ملک آبادی -

1