دکتر محمدجواد حاج رسولیها
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

  • با سلام خدمت دانشجویان محترم امتحان پایان ترم تکنولوژی بتن به صورت تشریحی با پاسخ کوتاه برگزار می گردد.
مقالات

نوع مقاله :
:: Shear Retrofitting of Corner 3D-Reinforced Concrete Beam-Column Joints Using Externally Bonded CFRP Reinforcement on Grooves

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Composites for Construction
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1090-0268
دوره (جلد) : 22
ضریب تاثیر مجله : 2.59
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 18
صفحه پایان : 37
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Davood Mostofinejad - Mohammadjavad Hajrasouliha -
:: 3D beam–column corner joints retrofitted with X-shaped FRP sheets attached via the EBROG technique

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : Engineering Structures
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0141-0296
دوره (جلد) : 183
ضریب تاثیر مجله : 3.08
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 987
صفحه پایان : 998
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Davood Mostofinejad - Mohammadjavad Hajrasouliha -
:: Effect of lateral beam on the seismic behavior of corner RC beam–column joints under cyclic reversal loading

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : European Journal of Environmental and Civil Engineering
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1964-8189
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 1.29
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammadjavad Hajrasouliha - Davood Mostofinejad -

1