دکتر نسیم اثناعشری اصفهانی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : - ارتودانتیکس

مقالات

نوع مقاله :
:: بررسي تغييرات دنداني – اسکلتي متعاقب گسترش کام توسط پيچ هايراکس با تماس دو نقطه اي روي دندان هاي مولر بيماران 8 تا 13 ساله:يک مطالعه ي مقدماتي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکي اصفهان
درجه مجله : علمي-ترويجي وزارتين
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 19
صفحه پایان : 30
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سوسن صادقیان - مهناز شیخی - نسیم زرعیان - نسیم اثناعشری -

1