دکتر لیلا پیشه ور اصفهانی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: comparative evaluation of bioactive cements on biomimetic remineralization of dentin

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 12
صفحه شروع : 291
صفحه پایان : 299
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیلا پیشه ور - نازنین دانشپور -
:: the effect of ceramic thickness on the surface microhardness of dual-cured and light cured resin composite

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1367
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : journal of contemporary dental practice
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 40
صفحه شروع : 465
صفحه پایان : 470
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیا پیشه ور - مهسا خواجی - رخره آشتی جو -
:: ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻣﺎن ﺑﺮش ﻓﺎﻳﺒﺮﭘﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺎج رﻳﺸﻪ دو ﻧﻮع ﻓﺎﻳﺒﺮﭘﺴﺖ ﺷﻔﺎف و اﭘﻚ درﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻧﺎل رﻳﺸ

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 18
صفحه پایان : 27
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سلما حبیب آگهی - محمدرضا مالکی پور - لیلا پیشه ور -
:: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﺧﻠﻔﻲ آ ﺑﺎ ﺳﻤﺎن ﮔﻼس ﻳﻨﻮﻣﺮ در ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻫﺎ ( ﻣﺎﻫﻪ18 دﻧﺪان ي ﺷﻴﺮي )ﭘﻴﮕﻴﺮي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Research in Dental Sciences
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 120
صفحه پایان : 126
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻜﺮي ﻣﮋدﻫﻲ - ندا احمدی روزبهانی - لیلا پیشه ور -
:: Effect of different cavity conditioners on microleakage of glass ionomer cement with a high viscosity in primary teeth

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Dental Research Journal
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 237
صفحه پایان : 341
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -

pubmed index
:: Effects of Treatment with Various Remineralizing Agents on the Microhardness of Demineralized Enamel Surface

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospectsl
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 239
صفحه پایان : 245
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

pubmed index
:: Effect of food simulating liquids on the flexural strength of a methacrylate and silorane-based composite

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Plos One
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - -

open access journal
:: Stress analysis of two methods of ceramic inlay preparation by finite element

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Indian Journal of dental research
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 25
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 364
صفحه پایان : 369
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: Effects of Treatment with Various Remineralizing Agents on the Microhardness of Demineralized Enamel Surface

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Journal ofDental Research, Dental Clinics, Dental Prospects
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 239
صفحه پایان : 245
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: تاثیر مایعات شبه غذایی بر جذب آب و حلالیتدو نوع کامپوزیترزین کامپوزیتبا بیسسیلوران و نانوفیل

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 83
صفحه پایان : 88
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: Effect of Different Topical Agents on Remineralization of Early Enamel Lesion– an in vitro Study

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Dental School
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 33
صفحه شروع : 269
صفحه پایان : 276
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - -
:: Effect of different cavity conditioners on microleakage of glass ionomer cement with a high viscosity in primary teeth

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Dental Research Journal
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 337
صفحه پایان : 341
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - -
:: Comparison Study on Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate Paste and Fluoride Gel on Remineralization of Demineralized Enamel Lesions

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Dental School
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 33
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 80
صفحه پایان : 87
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - -
:: مقايسه اثر خمير حاوی و وارنيش فلورايد بر کاهش حساسيت عاجیCCP ACP

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Dental School
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 20
صفحه پایان : 26
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - -

1