گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق-مخابرات

مقالات

نوع مقاله :
:: Design and Implementation of Embedded Direct Drive SCARA Robot Controller with Resolved Motion Rate Control Method

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : ADMT
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2252-0406
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: "Pivotal Role of Quantum Dots in the Advancement of Healthcare Research

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : Computational Intelligence and Neuroscience
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1687-5273
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: Vehicle Type, Color and Speed Detection Implementation by Integrating VGG Neural Network and YOLO algorithm utilizing Raspberry Pi Hardware M Nasehi, M Ashourian, H Emami Journal of AI and Detection

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : Journal of AI and Data Mining
درجه مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله مروری علمی پژوهشی وزارتین
شماره بین المللی-ISSN : 1365-1394
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 579
صفحه پایان : 588
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی ارشقی - محسن عشوریان - لیلا قابلی -
:: Potato diseases detection and classification using deep learning methods A Arshaghi, M Ashourian, L Ghabeli

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : Multimedia Tools and Applications
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1380-7501
دوره (جلد) : 82
ضریب تاثیر مجله : 3.6
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 5725
صفحه پایان : 5742
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی ارشقی - محسن عشوریان - لیلا قابلی -

1