گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پروتزهای دندانی
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: The effect of denture adhesive on the efficiency of complete denture in patients with different alveolar ridges

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : dental research journal
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-0255
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 271
صفحه پایان : 275
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Shirin Shamsolketabi - monireh nili ahmadabadi -
:: The effect of fabrication methods (conventional, computer‑aided design/computer‑aided manufacturing milling, three‑dimensional printing) and material type on the fracture strength of provisional restorations

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : dental research journal
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-0255
دوره (جلد) : 20
ضریب تاثیر مجله : 0.04
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : akram goharifar - monireh nili ahmadabadi - meysam mahabadi -
:: انحنای اسپی در دندانهای داِیمی افراد دارای مال اکلو.....

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نگین رضوی - منیره نیلی - مسعود فیض بخش - بهادر افروز - سینا جمشیدی -
:: انحنای اسپی در دندانهای داِیمی افراد دارای مال اکلو.....

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نگین رضوی - منیره نیلی - مسعود فیض بخش - بهادر افروز - سینا جمشیدی -
:: مقایسه ی تطابق لبه ای روکش های کامل خارج تاجی Heat press

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشته سیده - دارابی رضا - منیره نیلی - پویا آشتی جو -
:: تاثیر اسپلینت کردن در دقت قالب گیری ایمپلنتهای دندانی با مواد قالب گیری سیلیکون تراکمی و سیلیکون افزایشی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 401
صفحه پایان : 408
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مقدسی سید فرزاد - دارابی رضا - منیره نیلی - مزگان نادری -
:: بررسی دینامیکی اثر افزایش ارتفاع عمودی تاج روی تنش ایجاد شده در پیچ اباتمن......

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 43
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 97
صفحه پایان : 111
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجتبی حسین نتاج میانده. - منیره نیلی احمدآبادی - میثم مهابادی -
:: مقایسه گرمازایی آکریل فوری ساخت ایران ( آکروپارس) و Trim II جهت ساخت پروتزهای ثابت موقت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1382
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2003
نام مجله به زبان اصلی : مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 21
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 338
صفحه پایان : 343
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسن سازگارا - منیره نیلی - کاوه سیدان - سینا نواب -
:: مقلیسه ثبت جزییات سطحی سه نوع هیدروکلویید غیر قابل برگشت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1387
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشكده دندا نپزشكي اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 45
صفحه پایان : 51
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منیره نیلی - علی محمد ناصری -
:: A Comparative Analysis on Two Types of Oral Implants, Bone-Level and Tissue-Level, with Different Cantilever Lengths of Fixed Prosthesis

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Prosthodontics
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 7
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Alireza Mosavar - Monireh Nili - Sayed Raouf Hashemi - Mahmoud Kadkhodaei -
:: تغييرات ابعادي بيس دنچر بعد از ريلاين با دو روش مستقيم و غيرمستقيم

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 417
صفحه پایان : 428
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منیره نیلی - زهرا بکتاشیان -
:: A Comparison of the Reproduction of Surface Detail of Three Tissues Conditioning Materials over Time

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : J Dent Shiraz Univ Med Scien
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 120
صفحه پایان : 125
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Nili monireh - Abdoulhamidi H. -
:: تأثير ضخامت اًش ماده قالب گيري Rapid در تكنيك دو مرحله اي بر دقت ابعاد كست

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1384
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجلو دانشكذه دنذان پزشكي اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 53
صفحه پایان : 57
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منیره نیلی - کامران رفیقی -
:: بررسي خشونت سطحي كس تهاي حاصل از سه نوع ماده ي بهسازي بافت در زمان هاي گوناگون نگهداري در آب

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 421
صفحه پایان : 428
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منیره نیلی - حسین پوربافرانی -
:: اثر واش دوم در روش قالبگيري يك مرحلهاي و دو مرحلهاي بر دقت ابعادي الگوي گچي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1387
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 32
صفحه پایان : 40
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منیره نیلی- ناهیدالسادات آقامیری - -

1