دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري

مقالات

نوع مقاله :
:: کارکرد متون نوشتاریِ معماری در بازتولید ارکان قدرت شاهان صفوی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : بنیان های حکمی فلسفی هنر ایرانی
درجه مجله : طرح پژوهشی دانشگاه آ
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 20
صفحه پایان : 35
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شهریار ناسخیان -
:: بررسی عوامل موثر در چیدمان پلانی فضاهای خانه های تک حیاطِ شهر اصفهان (مطالعه موردی: خانه های ساخته شده قبل از 1300 هجری شمسی)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : Architecture in Hot and Dry Climate
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2645-3711
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 14
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ساناز رهروی پوده - سمر حقیقی بروجنی -
:: خوانش فضا بر مبنای نظریات فضا - قدرت فوکو مطالعه موردی: میدان نقش جهان در عصر صفوی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Studies On Iranian - Islamic City
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 39
صفحه شروع : 43
صفحه پایان : 54
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمر حقیقی بروجنی - سید عباس یزدانفر - مصطفی بهزادفر -
:: دگردیسی در فضاهای جمعیِ ایران تا انتهای عصر صفوی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2228-7906
دوره (جلد) : 53
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 367
صفحه پایان : 398
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمر حقیقی بروجنی - ساناز رهروی پوده -
:: میراث نامرئی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1384
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2005
نام مجله به زبان اصلی : معماری و شهرسازی
درجه مجله : علمي - عمومی
نحوه ارائه مقاله : گزارش موردی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 80
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمر حقیقی بروجنی - سیاوش سرودی -
:: تحمیل معماری به مسیر توسعه پایدار

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : آبادی
درجه مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 68
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 33
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: پدیده‌ای به نام ماکسیمالیسم

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : معماری و شهرسازی
درجه مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله کوتاه
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 99
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: نقش مشارکت کودکان در طراحی منظرهای شهری مورد مطالعاتی: پارک های محلی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : Iranian Architecture and Urbanism
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 37
صفحه پایان : 45
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمر حقیقی بروجنی - محسن فیضی -
:: مداخلات طبقة قدرت و تأثير آن در ساختار شهر اصفهان در دورة شاه عباس صفوي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : "Tahqiqāt-e Tārikh-e Ejtemā’i " (Social History Studies)
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2383-0484
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 49
صفحه پایان : 67
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمر حقیقی بروجنی - سید عباس یزدانفر - مصطفی بهزادفر -
:: تحلیل محتواییِ فضای شهری بر اساس نظریه رمان بختین

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : هنرهای زیبا
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2228-6020
دوره (جلد) : 22
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 45
صفحه پایان : 56
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمر حقیقی بروجنی - سید عباس یزدانفر - مصطفی بهزادفر -
:: احیای فضاهای شهری با استفاده از کافه های فضای باز (نمونه موردی خیابان چهارباغ اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : هنرهای زیبا (معماری)
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2228-6020
دوره (جلد) : 20
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 31
صفحه پایان : 42
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمر حقیقی بروجنی - سید عباس یزدانفر - مصطفی بهزادفر -

1