گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: الگوی ساختاری قصد ترک خدمت و عملکرد شغلی مدیران براساس ذهن آگاهی: نقش میانجی فرسودگی هیجانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 23
صفحه شروع : 183
صفحه پایان : 208
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : افسانه آذرپرور - فریبا کریمی -
:: واکاوی مولفه‌های شادی در اسلام و اعتباریابی آن با هدف ایجاد و گسترش مدارس شاد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلامي
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 7
صفحه پایان : 52
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ) سمیه بهرامیان - محمد علی نادی - فریبا کریمی -
:: شناسایی مؤلفه های عدالت آموزشی در آموزش وپرورش ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 47
صفحه شروع : 54
صفحه پایان : 75
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه اسلامى هرندى - فريبا كريمى - محمدعلى نادى -
:: روابط بین فضیلت و وفاداری سازمانی با بهزیستی روان‌شناختی و اشتیاق شغلی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 20
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 55
صفحه پایان : 64
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بنفشه ترکیان - فریبا کریمی -
:: شناسایی مؤلفه های نوآوری باز و ارائه مدل برای پیاده سازی نوآوری باز در دانشگاه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : نشریه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 199
صفحه پایان : 229
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی مهاجراني - فریبا کریمي - محمد علي نادی -
:: تبیین شرایط زمینه‌ای در راستای توسعه کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 265
صفحه پایان : 284
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسن نادعلی‌پورپلکی - فریبا کریمی - محمدعلی نادی -
:: تدوين الگوی رهبری اخلاقي بر اساس مطالعه نظريه های فرانوگرای مدیریت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمي پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 123
صفحه پایان : 146
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بابک رستمی - فریبا کریمی - عبدالرسول هادیان شیرازی -
:: کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی: یک مطالعه داده بنیاد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : دوفصلنامۀ نوآوری و ارزش آفرینی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 15
صفحه شروع : 75
صفحه پایان : 92
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسن نادعلی‌پورپلکی - فریبا کریمی - محمدعلی نادی -
:: تدوین مدل مفهومی دانشگاه مستقل بر اساس مطالعه دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-8
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 107
صفحه پایان : 120
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن خسروی - محبوبه‌السادات فدوی - فریبا کریمی -
:: ارائه الگوی رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارتقای مدیریت در این دانشگاه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-8
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 32
صفحه پایان : 58
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی اکبر پیرزاد - رضا ساکی - فریبا کریمی -
:: آسیب شناسی اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های اخلاقی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2383-3279
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 9
صفحه شروع : 237
صفحه پایان : 258
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرحناز مشایخ - فریبا کریمی - بدری شاه طالبی -
:: شناسایی مؤلفه‌های رهبری اخلاقی در قرآن و نهج‌البلاغه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش نامه اخلاق
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2228-7264
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 41
صفحه شروع : 65
صفحه پایان : 88
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بابک رستمی - فریبا کریمی - عبدالرسول هادیان شیرازی -
:: طراحی مدل عدالت آموزشی جهت نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی و اعتبار یابی آن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 3151- 258
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 22
صفحه شروع : 7
صفحه پایان : 28
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه اسلامى هرندى - فريبا كريمى - محمدعلى نادى -
:: بررسی مؤلفه های رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظورارائه الگویی برای ارتقاء مدیریت و میزان همخوانی آن با اقتضائات در این دانشگاه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در نظامهای آموزشی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1324-2383
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 337
صفحه پایان : 359
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی اکبر پیرزاد - رضا ساکی - فریبا کریمی -
:: رابطه اعتماد و سکوت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : رهيافتي نو در مديريت آموزشي
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-6369
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 33
صفحه شروع : 263
صفحه پایان : 276
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پرستو گشتاسبی فرد - فریبا کریمی -
:: Correlation between Psychological Capital and Occupational Burnout in Nurses

زبان اصلی : English
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : Masters thesis-First supervisor
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Health Education and Health Promotion
درجه مجله : Scientific-Research
نحوه ارائه مقاله : Original Article
شماره بین المللی-ISSN : 2345-2889
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 59
صفحه پایان : 64
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Fariba Karimi - Amin Asgari Mobarakeh -
:: سیاست‌گذاری حرفـه‌ای در نظام آموزشی در هزاره سوم با تاکید بر مبحث آینده پژوهی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله مروری علمی پژوهشی وزارتین
شماره بین المللی-ISSN : 2538-6409
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 47
صفحه پایان : 58
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عمار جعفری - فریبا کریمی -
:: رابطه بین رهبري اخلاقی با عملکرد شغلی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله کوتاه
شماره بین المللی-ISSN : 2010-2011
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 177
صفحه پایان : 181
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن عموشاهی - فریبا کریمی -
:: ارائه مدل فرهنگ مشتری مداری مبتني بر آموزه های اسلام در آموزش و پرورش کشور

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : رهيافتي نو در مديريت آموزشي
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-6369
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 31
صفحه پایان : 54
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آيسودا گل دهان - فريبا کريمي - محمدعلي نادی - عبدالرسول هاديان -
:: رابطه بین شیوه‌های یادگیری با حل مسأله در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : گام های توسعه در آموزش پزشکی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-4242
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 568
صفحه پایان : 577
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ریحانه طاهري - فریبا کریمی، -
:: رابطه ادراک از رهبری موثق با رفتارهای انحرافی کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-1138
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 55
صفحه پایان : 65
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : الهام پورمختاری - فریبا کریمی -
:: رابطه رهبری معنوی وحمایت سازمانی ادراک شده با فرسودگی شغلی پرستاران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : نشریه پژوهش پرستاری ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-9074
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 41
صفحه پایان : 47
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : امین عسگری مبارکه - فریبا کریمی -
:: بررسی مولفه های آموزش عالی فراملی در آموزش عالی ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش نامه تربیتی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-7659
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 48
صفحه شروع : 41
صفحه پایان : 60
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی شریفی - فریبا کریمی - نرگس سعیدیان -
:: پیش بینی رفتارهای انحرافی کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان براساس اعتماد سازمانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-8493
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 51
صفحه پایان : 66
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : الهام پورمختاری - فریبا کریمی -
:: The structural model of relationship between spiritual intelligence and emotional intelligence with quality of work life and work engagement of employees

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Management in Education
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1750-385X
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 278
صفحه پایان : 292
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Zahra Karimi - Fariba Karimi -

1 2 3