گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق و الكترونيك

مقالات

نوع مقاله :
:: An adaptive fuse-saving protection scheme for active distribution networks

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Electrical Power and Energy Systems
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0142-0615
دوره (جلد) : 144
ضریب تاثیر مجله : 5.66
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 108625
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Hadi Bisheh - Bahador Fani - Ghazanfar Shahgholian - Iman Sadeghkhani - Josep M Josep M -
:: A three-stage multi-agent-based peer-to-peer method for fault isolation of high distributed generation penetrated distribution networks

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : IET Renewable Power Generation
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1752-1416
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 3.03
متوسط ضریب تاثیر رشته : 2.68
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 1255
صفحه پایان : 1266
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Akbar Golsorkhi Esfahani - Bahador Fani - Majid Delshad - Hadi Saghafi -

1