گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پرستاری

مقالات

نوع مقاله :
:: Distal accesses in the hand (two novel techniques) for percutaneous coronary angiography and intervention

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : ARYA Atheroscler
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 95
صفحه پایان : 100
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد روغنی دهکردی - امید هاشمی فرد - معصومه صادقی - روح اله منصوری - مهدی اکبرزاده - آسیه دهقانی - مجتبی اکبری -
:: An Overview of the Predictor Standard Tools for Patient Weaning from Mechanical Ventilation

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Electronic Physician
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-5842
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 1955
صفحه پایان : 1963
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آسیه دهقانی - غلامحسین عبدیزدان - الهام داوری دولت آبادی -

در مجله pubmed نمایه می شود

1