دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-معماری کامپیوتر

مقالات

نوع مقاله :
:: Design a novel routing criterion based on channel features and internal backup routes for cognitive radio network

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : Telecommunication Systems
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1018-4864
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 1.53
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 71
صفحه شروع : 339
صفحه پایان : 351
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Masoud Sabaei - Mehdi Hosseinzadeh -
:: Design of optimum criterion for opportunistic multi‐hop routing in cognitive radio networks

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : ETRI Journal
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 40
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Masoud Sabaei - Mehdi Hosseinzadeh -

1