گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامايي -بهداشت مادر وكودك
مرتبه علمي : مربی

  • CV
  • لینک جلسه پاسخگویی به دانشجویان مامایی- روزهای چهارشنبه ساعت 12 تا 13:30 https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60891485b6159f14bf942077&usertype
مقالات

نوع مقاله :
:: The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS): translation and validation study of the Iranian version

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1387
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2007
نام مجله به زبان اصلی : BMC Psychiatry
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 2
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 6
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Montazeri A, - Torkan B - Omidvari S -
:: Postnatal quality of life in women after normal vaginal delivery and caesarean section).

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله به زبان اصلی : ,BMC Pregnancy and Childbirth
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 2
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 7
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Torkan B - Parsay S - Lamieian M - Kazemnezhad A - Ali Montazeri -
:: INVESTIGATING THE QUALITY OF WORKING LIFE OF NURSES IN SOCIAL SECURITY HOSPITALS OF ISFAHAN CITY

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Pharmacophore
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2229-5402
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 5
صفحه پایان : 9
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیلا امیدفر - بهناز ترکان - سید علی ناجی -

1