گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

  • به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری می رساند که کارآموزی و کارآموزی در عرصه تا اطلاع ثانوی طبق برنامه ریزی گروه برگزار خواهد شد.
  • به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری می رساند تمامی امتحانات تخصصی به غیر از اصول و فنون پرستاری بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.
مقالات

نوع مقاله :
:: کیفیت زندگی و ارتباط آن مشخصات زمینه ای وارتباطات خانواده در نوجوانان و جوانان مراجع کننده به مراکز ترک اعتیاد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 57
صفحه شروع : 57
صفحه پایان : 72
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نرگس صادقی - الهام داوری - مرضیه ضیایی راد - اعظم رحمانی - آرش قدوسی -
:: بررسی تاثیر ملاقات برنامه ریزی شده بردیس ریتمی های قلبی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه قلبی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 125
صفحه شروع : 41
صفحه پایان : 48
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرضیه نجف وندزاده - الهام داوری دولت آبادی - معصومه صالحی کمبو -

1