دکتر ناصر حسن پور کازرونی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: بررسی تطبیقی نقش معماران خارجی در تحولات معماری معاصر ایران و ترکیه در سال‌های 1300 تا 1357ه.ش. (1920 تا 1979م.)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات تطبیقی هنر
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : ۲۳۴۵-۳۸۴۲
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0.11
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 13
صفحه شروع : 133
صفحه پایان : 148
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ناصر حسن پور - حسین سلطانزاده - کاوه بذر افکن -
:: عوامل پس زمینه تحولات معماری معاصر ایران در دوران پهلوی دوم و مقایسه تطبیقی آن با ترکیه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : باغ نظر
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-9635
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 359
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 44
صفحه شروع : 39
صفحه پایان : 52
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ناصر حسن پور - حسین سلطانزاده -
:: چگونگی تأثیرگذاری خانه‌های سنتی عثمانی بر معماری معاصر ترکیه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : باغ نظر
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-9635
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0.35
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 36
صفحه شروع : 51
صفحه پایان : 64
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ناصر حسن پور - حسین سلطانزاده -
:: تحليل تناسب و اولويت بندى بناهاى عمومى و دولتى براى مركز اسكان جمعى در شرايط بحران زلزله با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايى مطالعه موردى منطقه 5 شهر تهران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : دانش پیشگیری و مدیریت بحران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 5955-2322
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 97
صفحه پایان : 103
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ناصر حسن پور - فرشاد طهماسبی زاده - سید محمد حسین علویان -

1