گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - برنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: Phenomenological explanation of an experiential curriculum in medical education: A feministic approach

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Education and Health Promotion
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Narges Keshtiaray - Kourosh Fathi Vajargah - Craig Zimitat - Ahmad Ali Foroughi -
:: Designing of an experiential curriculum: a phenomenological approach

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : Social and behavioral sciences
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : N.Keshtiaray - K.Fathi Vajargah - C.zimitat - A.Foroughi Abari -
:: طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه ی درسی تجربه شده در آموزش عالی مبتنی بر رویکرد پدیدار شناسی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات برنامه ی درسی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : کوروش فتحی واجارگاه - نرگس کشتی¬آرای - احمدعلی فروغی - کرایگ زیمیتات -
:: طراحی الگوی برنامه درسی تجربه¬شده مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی و اعتبارسنجی آن در گروه¬های پزشکی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : آموزش در علوم پزشکی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نرگس کشتی¬آرای - کوروش فتحی واجارگاه - کرایگ زیمیتات - احمدعلی فروغی -
:: فرهنگ و تغییرات فرهنگی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : ماهنامه پژوهشی و فرهنگی موج عصر
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نرگس کشتی آرای - اکرم اکبریان -
:: تبیین پدیدارشناسانه اصول برنامه درسی «تجربه تدریس» (کارورزی) در دانشگاه فرهنگیان»

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دو فصلنامه علمی- پژوهشی نظریه و عمل در برنامه درسی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آذر داودی - نرگس کشتی¬آرای - علیرضا یوسفی -
:: Developing the curriculum goals of the tezching experience (internships) in the FARHANGIAN University

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Mediterranean Journal of Social Sciences
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Azar Davoodi - Narges Keshti Ara - Ali Reza Yousefi -
:: Analysis the Necessity of Multicultural Education in Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : International Education Studies (IES)
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Esmail Mostafazadeh - Narges Keshtiaray - Azar Ghulizadeh -
:: The Relationship between Organizational Silence and Organizational Citizenship Behavior (OCB) In Cultural Organizations

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : AMOEBA
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 40
صفحه شروع : 89
صفحه پایان : 102
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Akram Akbarian - Mohammad Esmail Ansari Ali Shaemi - Narges Keshtiaray -
:: A critical Examination of postmodernism Based on Religious and Moral Values Education

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : International Education Studies
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 98
صفحه پایان : 106
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Nooshin Forghani - Narges keshtiaray - Alireza Yousefy -
:: Education critical exploration by considering Islamic approach for specifying its prequistes and development approaches in Iranian Higher Education System

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : International Education Studies
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 103
صفحه پایان : 108
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammad reza Taheri - Narges Keshtiaray - Alireza Yousefy -
:: رابطه بین ابعاد استاد اثربخش از دیدگاه دانشجویان با سبک های یادگیری آنها

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در برنامه¬ریزی درسی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 18
صفحه شروع : 13
صفحه پایان : 38
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه اکبری منجر موئی - نرگس کشتی آرای -
:: Liberal Humanism and Its Effect on the Various Contemporary Educational Approaches

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : International Education Studies
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 93
صفحه پایان : 102
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Zargham Yousefi - Alireza Yousefy - Narges Keshtiaray -
:: Scrutiny of Critical Thinking Concept

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : International Education Studies
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 93
صفحه پایان : 102
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ali Mohammad Siahi Atabaki - Narges Keshtiaray - Mohammad H. Yarmohammadian -
:: Post- Islamic revolution higher education orientations

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Internation Journal of Economy, Management and Social Sciences
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 700
صفحه پایان : 702
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ladan Salimi - Narges Keshtiaray - Kourosh Fathi Vajargah -
:: بررسی عوامل پنهان تاثیر گذار بر انتخاب استاد راهنما: یک مطالعه پدیدار شناسی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : گام های توسعه در آموزش پزشکی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 442
صفحه پایان : 455
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه السادات رباطی - محمد حسین یارمحمدیان - احمد علی فروغی ابری - نرگس کشتی آرای - محمد محمد باقری - مهدی رضایی فر -
:: تیین سیر تحول و اصلاح نظام برنامه درسی آموزش عالی بعد از انقلاب اسلامی در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 9
صفحه شروع : 52
صفحه پایان : 73
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لادن سلیمی - نرگس کشتی¬آرای - کورش فتحی واجارگاه -
:: تجربه زیسته دانش آموزان از مدرسه راهنمای عمل برنامه درسی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش¬های برنامه-ی درسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 61
صفحه پایان : 84
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرتضی بینش - نرگس کشتی آرای - علیرضا یوسفی - محمد حسین یارمحمدیان -
:: Revision of Higher Education Curricula:Emphasis on pre-& post cultural Revolution Transformations in Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Pansee Journal
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 76
صفحه شروع : 153
صفحه پایان : 161
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ladan Salimi - Narges Keshtiaray - Kourosh Fathi Vajargah -
:: تبیین مؤلفه های برنامه درسی مبتنی بر دیدگاه¬های تربیتی افطلاون و فارابی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در برنامه¬ریزی درسی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 13
صفحه شروع : 18
صفحه پایان : 33
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرضیه اسلامیان - نرگس کشتی¬آرای -
:: بازشناسی مفهوم مدرسه از منظر نو مفهوم گرایان و ارتباط آن با سلامت روان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 21
صفحه شروع : 52
صفحه پایان : 43
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرتضی بینش - نرگس کشتی آرای - علیرضا یوسفی - محمد حسین یارمحمدیان -
:: Designing Teaching Methods in Curriculum of Iran’s Higher Education based on Development of Social Capital

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Learning, Teaching and Educational Reasearch
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 21
صفحه پایان : 31
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Forouzan Tonkaboni - Alireza Yousefy - Narges Keshtiaray -
:: عصب شناسی تربیتی، آیا رشته جدیدی در حال ظهور است؟ چشم¬اندازها، موانع و فرصت¬ها

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 13
صفحه شروع : 1051
صفحه پایان : 1057
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم براتعلی - علیرضا یوسفی - مسیح صبوری - نرگس کشتی¬آرای -
:: The Relationship Between the Curriculum of Higher Education and Social Capita

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Education and Training
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 39
صفحه پایان : 47
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Forouzan Tonkaboni - Alireza Yousefy - Narges Keshtiary -
:: Analysis of Effective Hidden Norms in Defense Sessions: A Phenomenological Study

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Psychology and Behavioral Research
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 299
صفحه پایان : 307
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Fatemehsadat Robati - Mohammad Hossain Yarmohammadian - Ahmad Ali Forughi Abari - Narges Kashtiaray -

1 2