گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شيمي تجزيه

مقالات

نوع مقاله :
:: جداسازی، خالص سازی و شناسایی باکتری های بومی از خاک آلوده به هیدرو کربن های آروماتیک حلقوی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : آب و فاضلاب
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمیه اسکندری - مهران هودجی - آرزو طهمورث پور - آتوسا عبداللهی -
:: پتانسیل زیست درمانی باکتری های گرم مثبت بومی جداسازی شده از خاک آلوده به هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دنیای میکروب ها
درجه مجله : علمي - عمومی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمیه اسکندری - مهران هودجی - آرزو طهمورث پور - آتوسا عبداللهی -
:: جداسازی،شناسایی مولکولی و ارزیابی تجزیه زیستی آنتراسن نوکاردیا سیریاسیجورجیکا جدا شده از خاک پالایشگاه اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دنیای میکروب ها
درجه مجله : علمي - عمومی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 228
صفحه پایان : 238
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایمانه امینی - آرزو طهمورث پور - آتوسا عبداللهی - منیر دودی -

1