گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: Relationship of Lipid Factors in Blood Serum and Seminal Plasma of Afshari Rams

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : Iranian Journal of Applied Animal Science
درجه مجله : ISI-WOS-Q3
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2251628X
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0.22
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 12
صفحه شروع : 533
صفحه پایان : 538
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Elmira ZIYA MOTALEBIPOUR -
:: In-vitro and In-vivo Antimicrobial Properties of Pomegranate (Punica granatum L.) Peel Extract Genotypes Against Bacterial Vaginosis in Bovine

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences
درجه مجله : ISI-WOS-Q3
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1308-7584
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0.19
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 23
صفحه شروع : 825
صفحه پایان : 834
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Elmira ZIYA MOTALEBIPOUR -
:: Evaluation of Milk Production and Reproductive Performance of Holstein Dairy Cows Using MultiComponent Binder in Feed

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : Animal Nutrition and Feed Technology
درجه مجله : ISI-WOS-Q4
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0972-2963
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0.21
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 23
صفحه شروع : 185
صفحه پایان : 193
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammad Alian - Elmira Ziya Motalebipour -
:: The effects of rumen-protected choline and l-carnitine supplementation in the transition period on reproduction, production, and some metabolic diseases of dairy …

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Applied Animal Research
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 46
صفحه شروع : 435
صفحه پایان : 440
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : M. Aghakhania -
:: Comparison of HPLC and ELISA for determination of aflatoxin concentration in the milk and feeds of dairy cattle

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Research in Agricultural Science
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : SEYYED NOUREDIN TABATABAEI - MOHAMMAD HASHEM FAZELI 2 - MOHAMMAD ANTIKCHI - MEHDI BABAEE -
:: ارتباط بین کیست¬های تخمدانی فولیکولی و لوتئال با هورمون‌های استروئیدی، قند خون، انسولین و فاکتور شبه¬انسولین-1 در گاوهای چندشکم ¬زایش

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2423-5407
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر پیرستانی - فاطمه جمالی -
:: تأثیر گرسنگی کوتاه مدت در خلال فاز لوتئال بر قطر و تعداد فولیکول تخمدانی، اندازه جسم زرد، هورمونهای استروئیدی و برخی از هورمونهای متابولیک در تلیسه های شیری هلشتاین

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : نشریه دامپزشکی در پژوهش و سازندگی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2423-5407
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 114
صفحه شروع : 99
صفحه پایان : 110
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر پیرستانی - شبنم درستکار -

1