گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
مرتبه علمي : دانشیار

  • نمرات میان ترم قیزیولوژی تولید مثل دام
مقالات

نوع مقاله :
:: ارتباط بین کیست¬های تخمدانی فولیکولی و لوتئال با هورمون‌های استروئیدی، قند خون، انسولین و فاکتور شبه¬انسولین-1 در گاوهای چندشکم ¬زایش

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2423-5407
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر پیرستانی - فاطمه جمالی -
:: تأثیر گرسنگی کوتاه مدت در خلال فاز لوتئال بر قطر و تعداد فولیکول تخمدانی، اندازه جسم زرد، هورمونهای استروئیدی و برخی از هورمونهای متابولیک در تلیسههای شیری هلشتاین

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : نشریه دامپزشکی در پژوهش و سازندگی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2423-5407
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 114
صفحه شروع : 99
صفحه پایان : 110
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر پیرستانی - شبنم درستکار -

1