گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه

  • فراخوان ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
  • فراخوان پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
  • فراخوان ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
مقالات

نوع مقاله :
:: دریدا و دموکراسی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : جستارهای سیاسی معاصر
درجه مجله : ISI-WOS-Q3
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2383-1308
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0.19
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.3
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 47
صفحه پایان : 63
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : یوسف شاقول -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه دریدا و دموکراسی
:: مختصات حکمت عملی درمنظومه ی اندیشه ی غزالی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه اخلاق
درجه مجله : ISI-WOS-Q4
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2251-7898
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0.03
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.03
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 111
صفحه پایان : 122
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه مختصات حکمت عملی درمنظومه ی اندیشه ی غزالی
:: غزالی دیالکتیک عرفان و سیاست

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه ادبیات و علوم انسانی
درجه مجله : ISI-WOS-Q4
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0.04
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.02
شماره مجله : 24
صفحه شروع : 11
صفحه پایان : 23
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید رحمان مرتضوی - یوسف شاقول -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه غزالی دیالکتیک عرفان و سیاست
:: فلسفه عبادت از دیدگاه ملاصدرا

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : نشریه معارف عقلی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-2126
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0.04
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.03
شماره مجله : 27
صفحه شروع : 151
صفحه پایان : 164
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه فلسفه عبادت از دیدگاه ملاصدرا
:: همسرگزینی در اندیشه غزالی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه اخلاق
درجه مجله : ISI-WOS-Q4
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2251-7898
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0.03
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.12
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 157
صفحه پایان : 168
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه همسرگزینی در اندیشه غزالی
:: تحلیل روایی- گفتمانی فیلم «حاجی واشنگتن» با تکیه بر مفهوم سرمایه اجتماعی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : مجله علوم سیاسی
درجه مجله : ISI-WOS-Q4
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-5195
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0.04
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.3
شماره مجله : 30
صفحه شروع : 141
صفحه پایان : 164
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه تحلیل روایی- گفتمانی فیلم «حاجی واشنگتن» با تکیه بر مفهوم سرمایه اجتماعی
:: واسازی: از دوستی تا سیاست

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : مجله علوم سیاسی
درجه مجله : ISI-WOS-Q4
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-5195
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0.3
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.3
شماره مجله : 32
صفحه شروع : 153
صفحه پایان : 171
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه واسازی از دوستی تا سیاست
:: بررسی تطبیقی تحلیل هیدگر از معبد یونانی و تحلیل هانری کربن از کعبه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : نشریه جاویدان خرد
درجه مجله : ISI-WOS-Q3
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2251-8932
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0.12
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.11
شماره مجله : 29
صفحه شروع : 137
صفحه پایان : 154
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه بررسی تطبیقی تحلیل هیدگر از معبد یونانی و تحلیل هانری کربن از کعبه
:: مارتین لینگز و هنر نمایش: به سوی بوطیقای نمایش عرفانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : نشریه جاویدان خرد
درجه مجله : ISI-WOS-Q3
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2251-8932
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0.12
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.11
شماره مجله : 34
صفحه شروع : 149
صفحه پایان : 159
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه مارتین لینگز و هنر نمایش به سوی بوطیقای نمایش عرفانی
:: بررسی نسبت پدیدارشناسی هایدگر و کربن (با تکیه بر دو مسئله هستی و زمان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : نشریه هستی و شناخت (نامه مفید)
درجه مجله : ISI-WOS-Q3
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2676-6809
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0.09
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.1
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 43
صفحه پایان : 64
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه بررسی نسبت پدیدارشناسی هایدگر و کربن (با تکیه بر دو مسئله هستی و زمان)
:: بررسی و نقد رویکرد پدیدارشناسی دینی هانری کربن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه اندیشه دینی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2251-6123
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0.07
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.08
شماره مجله : 63
صفحه شروع : 121
صفحه پایان : 142
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه بررسی و نقد رویکرد پدیدارشناسی دینی هانری کربن
:: فلسفه تطبیقی هنر با رویکرد پدیدارشناسانه هانری کربن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : حكمت و فلسفه
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2476-6038
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0.08
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.12
شماره مجله : 54
صفحه شروع : 69
صفحه پایان : 89
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیدرحمان مرتضوی بابا حیدری - امیر نصری -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه فلسفه تطبیقی هنر با رویکرد پدیدارشناسانه هانری کربن
:: فلسفه عبادت از دیدگاه ابن سینا

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه ادبیات و علوم انسانی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0.07
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.08
شماره مجله : 12
صفحه شروع : 99
صفحه پایان : 117
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید مهدی سلطانی رنانی - سید رحمان مرتضوی باباحیدری -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه فلسفه عبادت از دیدگاه ابن سینا
:: دریدا واسازی از نقد ما بعد الطبیعه غربی تا سیاست

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : غرب شناسی بنیادی
درجه مجله : ISI-WOS-Q3
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 059X -2383
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0.04
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 97
صفحه پایان : 117
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید‌رحمان مرتضوی - یوسف شاقول -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه دريدا واسازي از نقد مابعدالطبيعه غربي تا سياست
:: پژوهشی در باب چیستی پدیدارشناسی کربن (مطالعه‌ای تطبیقی با تکیه بر مسائل اساسی پدیدارشناسی)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : هستی و شناخت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2676- 6809
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0.09
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.1
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 43
صفحه پایان : 63
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه پژوهشی در باب چیستی پدیدارشناسی کربن (مطالعه ای تطبیقی با تکیه بر مسائل اساسی پدیدارشناسی)
:: رمزپردازی در روش‌شناسی فلسفی ابن‌سینا

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : حکمت سینوی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2538-5267
دوره (جلد) : 22
ضریب تاثیر مجله : 0.11
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.11
شماره مجله : 60
صفحه شروع : 105
صفحه پایان : 120
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه رمزپردازی در روش شناسی فلسفی ابن سینا
:: چیستی علم دینی از منظر غزالی: بازخوانی یک مینیمالیسم اخباری- عرفانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه اندیشه دینی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2251-6123
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0.07
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.12
شماره مجله : 73
صفحه شروع : 117
صفحه پایان : 130
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه چیستی علم دینی از منظر غزالی: بازخوانی یک مینیمالیسم اخباری- عرفانی

1