گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبانشناسی همگانی
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: Investigation on Iranian Awareness of Semantic Prosody

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Translation and Language Studies
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 62
صفحه پایان : 76
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : AtefeSadat Mirsaeedi - Negin Yazdani Motlagh -
:: The Power of Poetry in the Creation of a Peaceful Language

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : A Melody Called Peace, Amazon Publication
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 640
صفحه پایان : 652
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: Acoustic Assimilation in the Phonological Process of Dissimilation in Colloquial Persian

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : مجله زبان شناسی و آموزش زبان فارسی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 165
صفحه پایان : 186
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عاطفه سادات میرسعیدی - زهرا قانع -
:: The Phonological Process of Consonant-to-consonant Assimilation in Persian: An Acoustic Investigation

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : مجله زبان پژوهی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 163
صفحه پایان : 186
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بتول علی نژاد - عاطفه سادات میرسعیدی -
:: New Persian as a Sexist Language

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : مجله زبان پژوهی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 201
صفحه پایان : 222
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: Affixation in Persian: affix-driven or base-driven?

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : مجله زبان شناسی و گویشهای خراسان
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 27
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عاطفه سادات میرسعیدی - بتول علی نژاد -
:: An Acoustic Investigation of Phonological Process of Vowel-to-consonant Assimilation in Persian

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : مجله زبان شناسی و گویشهای خراسان
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 95
صفحه پایان : 118
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بتول علی نژاد - عاطفه سادات میرسعیدی -

1