گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی
مرتبه علمي : دانشیار

  • انتصاب مدیرکل امور اقتصادی دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری دانشگاه آزاد اسلامی
  • اولین همایش ملی بحران آب با همت دانشجویان مهندسی آب دانشگاه در 25 و 26 اردیبهشت در تالار امیر کبیر برگزار می شود
مقالات

نوع مقاله :
:: Capability of aquatic plants for heavy metals uptake in simulated sediments

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Environmental Engineering and Management Journal
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 14
صفحه شروع : 2881
صفحه پایان : 2886
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Shahram Goudarzi - Mehran Hoodaji - Mahmoud Kalbasi - Payam Najafi - -
:: بررسی تغییرات غلظت هیدروکربن های نفتی در اعماق مختلف خاک آلوده بعد از فرایند گیاه پالایی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : محیط زیست طبیعی ، منابع طبیعی ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 68
صفحه شروع : 363
صفحه پایان : 372
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فریدا ایرجی - آسیابادی - سید احمد میر باقری - پیام نجفی - فرامرز معطر -
:: تأثیر درازمدت روش های مختلف آبیاری با پساب برخی خصوصیات شیمیایی خاک

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 29
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 12
صفحه پایان : 22
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پیام نجفی - سیدحسن طباطبائی - هاجر طاهری - سودجانی -
:: Investigation of effects of irrigation thorough wastewater on coliform accumulation and anions leaching concentrations

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 1987
صفحه پایان : 1992
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : S Nasr - P Najafi - F Abbasi - SH Tabatabaei - E Chavoshi -
:: The effects of irrigation methods on some of soil and plant microbial indices using treated municipal wastewater

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Recycling of Oraganic Waste in Agriculture
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : P Najafi - J Shams - A Shams -
:: Evaluation of growth indices and pigments amount in Aloevera as influenced by water deficiency and salinity treatments

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Crop Research
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 49
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 99
صفحه پایان : 108
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : J Shams - H Naghdi - H Zeynali - F Khalifhi - P Najafi -
:: Effect of water deficiency on growth indices of Petunia cultivare and Petunia violacea grown in Isfahan region of Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Crop Research
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 49
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 55
صفحه پایان : 61
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : J Shams - P Najafi - N. A Etemadi - - -
:: ارزیابی ابعاد برنامه توسعه حرفه¬ای دبران در زمینه نانو فناوری از دیدگاه دبیران شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه-ریزی درسی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 14
صفحه شروع : 23
صفحه پایان : 33
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ملیحه زارعی شمس-آبادی - پیام نجفی - زهره سعادتمند - محمدحسین یارمحمدیان - -
:: Using ceratophyllum demersum for treatment of saline municipal wastewater

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Residuals Science & Technology
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 45
صفحه پایان : 48
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Foroughi, M - Najafi, P - Toghiani, S - Toghiani, A - Honarjoo, N -
:: تأثیر درازمدت روش¬های مختلف آبیاری درختان با پساب بر تجمع فلزات سنگین در خاک

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 233
صفحه پایان : 249
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیدحسن طباطبائی - پیام نجفی - هاجر طاهری -
:: Phytoremediation of petroleum-contaminated soils around Isfahan oil refinery (Iran) by sorghum and barley

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Current World Environment
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 65
صفحه پایان : 72
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Asiabadi F.I - Mirbagheri S.A - Najafi P - Moatar F -

PubMed
:: تأثیر شیرابه زباله بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک غنی شده با زئولیت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 66
صفحه شروع : 37
صفحه پایان : 48
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیدمحمد جواد میرزائی - سیدحسن طباطبائی - منوچهر حیدرپور - پیام نجفی -
:: Nitrogen removals by ceratophyllum demersum from wastewater

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Residuals Science & Technology
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 63
صفحه پایان : 68
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Foroughi, M - Najafi, P - Toghiani, S - Toghiani, A - Honarjoo, N -
:: Immobilization of leachates’ heavy metals using soil-zeolite colum

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 20
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 9
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sayyed. Mohammad Javad Heidarpour. - Tabatabaei. Sayyed Hassan - Najafi. Payam - Hashemi Sayyed Ebrahim - -

1