گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: Effects of different intensities of endurance training on serum fibroblast growth factor level, glucose, and insulin resistance in streptozotocin-diabetic male rats

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Shahrekord University of Medical Sciences
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0.05
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 6
صفحه پایان : 13
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : yadolahi - banitalebi - -
:: تاثیر دوازده هفته تمرینات هوازی بر میزان ابستاتیت سرم در زنان چاق

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 7
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -
:: ناثیر تمرین هوازی بر پروتئین واکنشگر cو نیمرخ چربی در زنان مبتلا به کم کاری تیرویید تحت بالینی دارای اضافه وزن_چاق

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : علوم پزشکی مدرس
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 91
صفحه پایان : 102
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: تاثیر تمرینات کگل ثبات دهنده مرکزی و ترکیبی بر استقامت عضلات مرکزی و کیفیت زندگی زنان نخست زا بعد از اپی زیاتومی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : زنان و نازایی
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 21
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 60
صفحه پایان : 68
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -
:: اثر تمرینات پیلاتس بر مقادیر پلاسمایی گرلین و ابستاتین در مردان سالمند چاق

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فارسی
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 23
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 2021
صفحه پایان : 2031
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: اثر یک دوره تمرینی منتخب بر ظرفیت های ریوی غواصان اسکوبا و حبس تنفس

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فارسی
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 273
صفحه پایان : 286
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: تاثیر تمرین هوازی بر میزان گلوکز انسولین و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی دارای اضافه وزن_چاق

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 21
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 125
صفحه شروع : 75
صفحه پایان : 82
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: مقایسه نگرش دانشجویان روان شناسی ورزشی با دیگر گرایش های روان شناسی نسبت به رشته تحصیلی خود

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : روان شناسی ورزشی
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 51
صفحه پایان : 68
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: مقایسه دو روش ریکاوری فعال و شناوری در آب متضاد بر درک کوفتگی و عملکرد های بی هوازی بازیکنان فوتسال

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فیزیولوژی ورزشی
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 24
صفحه شروع : 31
صفحه پایان : 48
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: مقایسه اثر ورزش ایروبیک کگل و ترکیبی بر تصویر بدنی رضایت جنسی و زناشویی زنان چاق

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات علوم رفتاری
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 452
صفحه پایان : 458
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - -
:: مقایسه اثر تمرین مقاومتی و رایحه ی اسطوخودوس بر عملکرد نعوظ مردان در حال ترک با متادون

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده پزشکی اصفهان
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 35
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 458
صفحه شروع : 1755
صفحه پایان : 1760
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: اثر تمرین مقاومتی بر تصویر بدنی اختلال خوردن و عملکرد جنسی زنان لاغر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات روان شناسی ورزشی
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 20
صفحه شروع : 137
صفحه پایان : 148
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: تاثیر 8 هفته پیلاتس بر کورتیزول و شاخص های چربی در زنان چاق

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصل نامه افق دانش
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 20
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -
:: آیا 12 هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح اینترلوکین 18 و پروتئین واکنشگر crp مردان سالمند تاثیر دارد؟

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله علوم پزشکی رازی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 165
صفحه شروع : 86
صفحه پایان : 92
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: تاثیر تمرین مقاومتی در آب بر تراکم استخوانی زنان سالمند

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله علوم پزشکی راضی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 23
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 148
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 10
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: اثر ورزش در آب بر خشنودی از نیاز های روانی پایه انگیزش درونی و علاقه به تداوم مشارکت ورزشی زنان چاق

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات روان شناسی ورزشی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 23
صفحه پایان : 38
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: در مردان سالمند C تأثير تمرين هوازي بر سطوح اينترلوكين 18 و پروتئين واكنش گر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 8
صفحه پایان : 15
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: تأثیر هشت هفته تمرین یوگا و مصرف مکمل روی بر سطح اینترلوکین 1 IL-1 ( و پروتئین واکنشی c ( CRP ( در زنان مبتلا به دیابت نوع

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی پژوهشی پرستاری دیابت زابل
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-5020
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 374
صفحه پایان : 385
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -
:: مقایسه تاثیر تمرین ترکیبی(هوازی و مقاومتی) و مصرف امگا 3 بر سطح اپلین پلاسمایی در زنان چاق

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: تاثير 12 هفته تمرينات هوازي برسطح ويسفاتين سرم و مقاومت به انسولين در زنان چاق

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله علوم پزشکی رازی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 20
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 116
صفحه شروع : 36
صفحه پایان : 42
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: تاثیر تمرين هوازي بر سطوح ترکيبهاي بدن و

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : فارسی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 111
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 5
متوسط ضریب تاثیر رشته : 5
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 5
صفحه پایان : 9
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -

1