گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: پاسخ لرزه‌ای و خرابی پیشرونده سازه‌های قاب خمشی فولادی نامنظم در پلان مجهز به میراگرهای تسلیم شونده TADAS

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : مهندسی عمران مدرس
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2476-6763
دوره (جلد) : 22
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 27
صفحه پایان : 43
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی پورملاعباسی - محمد مهدی زعفرانی - محمد صادق بیرژندی -
:: ارزیابی منحنی شکنندگی سازه‌های نامنظم بتن آرمه در زلزله‌های نزدیک گسل تحت پیچش با در نظر گرفتن اندرکنش خاک – سازه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه مهندسی عمران امیرکبیر
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بیرژندی، محمدصادق -
:: Seismic behavior, blast response and progressive collapse of RC structures equipped with viscoelastic dampers

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : Soil Dynamics and Earthquake Engineering
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0267-7261
دوره (جلد) : 143
ضریب تاثیر مجله : 2.64
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Alireza Shahriari - Mohammad Sadegh Birzhandi - Mohammad Mahdi Zafarani -
:: Fast fragility analysis of plan-asymmetric structures considering soil-structure interaction using flexible base 2 degrees of freedom Modal Pushover Analysis (F2MPA)

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : Soil Dynamics and Earthquake Engineering
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0267-7261
دوره (جلد) : 138
ضریب تاثیر مجله : 2.64
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -
:: Probabilistic Assessment of ASD and LRFD code criteria for steel moment frames under the near-fault events using incremental dynamic analysis (IDA)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Modares Civil Engineering journal
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2019
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 223
صفحه پایان : 232
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: ارزيابي احتمالاتي عملکرد قاب‌هاي خمشي فولادي طراحي‌شده به روش تنش مجاز و حالت حدي آيين‌نامه¬ ايران تحت زلزله نزديک به گسل با استفاده از تحليل ديناميکي افزاينده (IDA)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران مدرس
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 223
صفحه پایان : 232
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرزاد ملک احمدی - محمد صادق بیرژندی -
:: ¬¬A NEW SIMPLIFIED APPROACH FOR ASSESSING NONLINEAR SEISMIC RESPONSE OF PLAN-ASYMMETRIC STRUCTURES CONSIDERING SOIL-STRUCTURE INTERACTION

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Bulletin of Earthquake Engineering
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1570-761X
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 3303
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammad S. BIRZHANDI - Amir M. HALABIAN -
:: Application of 2DMPA method in develpoing fragility curves of plan-asymmetric structures

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Engineering Structures
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0141-0296
دوره (جلد) : 153
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 540
صفحه پایان : 549
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammad S. Birzhandi - Amir M. Halabian -
:: Inelastic response of bi-eccentric-plan asymmetric reinforced concrete buildings

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Structures and Buildings
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0965-0911
دوره (جلد) : 167(SB8)
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 469
صفحه پایان : 485
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Amir M. Halabian - Mohammad S. Birzhandi -

1