دکتر حمیدرضا پیکری
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمي : استادیار

  • کلاس سیستمهای اطلاعات مدیریت شناسه کلاس 6017bae گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/11/27 ساعت برگزاری 11:30:00 https://daanaan.daan.ir
مقالات

نوع مقاله :
:: The impacts of second generation e-prescribing usability on community pharmacists outcomes

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Research in Social and Administrative Pharmacy
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1551-7411
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 2
متوسط ضریب تاثیر رشته : 2
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 339
صفحه پایان : 351
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Hamid Reza Peikari - Mahmood Hussain Shah - , Mohamad Shanudin Zakaria - Norjaya M. Yasin - Abdelbary Elhissi, -
:: The determinants of individuals’ perceived e-security: Evidence from Malaysia

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Information Management
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0268-4012
دوره (جلد) : 34
ضریب تاثیر مجله : 3
متوسط ضریب تاثیر رشته : 4
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 48
صفحه پایان : 57
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mahmood Hussain Shah - Hamid Reza Peikari - Norjaya Mohd Yasin -

1