گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: مقایسه اثربخشی آموزش ازدواج موفق و آموزش نظریه انتخاب بر نوع انتخاب زوجهاي جوان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 23
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 11
صفحه پایان : 24
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن خانباني - محسن گل پرور - اصغر آقايي -
:: مقایسه اثربخشی بسته آموزشی تاب آوری و درمان مثبت نگر بر داغ اجتماعي مادران افراد مبتلا به ملال جنسیتی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : مجله روان پرستاري
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 53
صفحه پایان : 64
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دلارام بديعي - محسن گل پرور - اصغر آقايي -
:: مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر خودشفقتی با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی وزن و اشتیاق به غذا در زنان دارای اضافه وزن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : مجله مطالعات ناتواني
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 134
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 12
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اعظم حاجي رستم - محسن گل پرور - فلور خياطان -
:: مقایسه اثربخشی مشاوره های مسیر شغلی شناختی _ اجتماعی، پردازش اطلاعات شناختی، سازه گرایی و پذیرش و تعهد بر ابعاد سرمایه عاطفی دانش آموزان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش هاي مشاوره
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 21
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 82
صفحه شروع : 173
صفحه پایان : 196
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آرام خباز شيرازي - محسن گل پرور - زهرا يوسفي -
:: مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی شناختی متمرکز بر بهبود خواب با شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش شادکامی فوردایس بر اضطراب درد زنان مبتلا به سردرد میگرنی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : مجله بيهوشي و درد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 61
صفحه پایان : 76
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آيدا الهام - محسن گل پرور - ايلناز سجاديان -
:: مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و روان درماني مثبت نگر بر افسردگي و سرمايه عاطفي زنان افسرده

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : مجله روان شناسي و روان پزشكي شناخت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 9
صفحه شروع : 151
صفحه پایان : 166
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فريبا قاسمي رايني - محسن گل پرور - اصغر آقايي -
:: مقايسه اثربخشی آموزش رضايتمندی جنسی و رويکرد مسترز و جانسون بر سازگاری و تعارض زناشويی زوجهای دارای نارضايتی جنسی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 103
صفحه پایان : 123
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمير السادات رسولي - محسن گل پرور - محمد آرش رمضاني - جعفر حسني -
:: اثربخشی درمان غیرفعال سازي حالت خانواده محور، درمان شناختی - رفتاري و درمان پذیرش و تعهد بر تکانشگري هیجانی نوجوانان دختر داراي مشکلات رفتاري از طریق آموزش مادران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : مجله علوم پزشكي سبزوار
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 28
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 801
صفحه پایان : 813
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سارا جوادي - محسن گل پرور - راضيه ايزدي -
:: مقایسه اثربخشی درمان تلفيقی پذیرش و تعهد مثبتنگر با درمان پذیرش و تعهد و رواندرمانی مثبتنگر بر اميدواري زنان افسرده

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : مجله فيض
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 25
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 1232
صفحه پایان : 12343
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ليلي نوريان - محسن گل پرور - اصغر آقايي -
:: اثربخشی بسته مراقبت و آموزش زودهنگام کودکی بر هوش کودکان 2 تا 24 ماهه و سرمايه عاطفی و استرس والدگري مادران آنها

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : مجله علمی پژوهان
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 33
صفحه پایان : 42
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فهيمه عبدلي - محسن گل پرور - اصغر آقايي -
:: اثربخشی باز یدرمانی مبتنی بر روابط والد-کودک و هنر-باز یدرمانی شناختی-رفتاری بر سرمايه عاطفي مادران داراي كودك تك والد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : نشریه آموزش پرستاری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 53
صفحه پایان : 64
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نسيم استكي آزاد - محسن گل پرور - ايلناز سجاديان -
:: مقايسۀ اثربخشی آموزش معنامحور تحصیلی و آموزش روانشناسی مثبتنگر بر خوشبینی تحصیلی و معناي تحصیلی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : پژوهشنامه روانشناسي مثبت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 31
صفحه پایان : 50
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدرضا صدري - محسن گل پرور - اصغر آقايي -
:: مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی مثبت نگر بر افسردگي و سرمایه عاطفی زنان افسرده

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : نشریه روان پرستاری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 11
صفحه پایان : 23
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ليلي نوريان - محسن گل پرور - اصغر آقايي -
:: مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی بومی با طرحواره درمانی یانگ بر تنظیم هیجانی و میل به طلاق در زوجهای دارای تعارض

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 64
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 3072
صفحه پایان : 3082
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : تهمينه گلكار - محسن گل پرور - اصغر آقايي -
:: اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر امید به شیوه شناختی معنوی بر بهزیستی روانشناختی و نشخوار فکری والدین دارای فرزند مبتلا به سرطان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 64
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 3253
صفحه پایان : 3268
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پروانه اسدي - هادي فرهادي - محسن گل پرور -
:: اثربخشی هنر-باز یدرمانی شناختی-رفتاری و باز یدرمانی مبتنی بر روابط والد-کودک در كودكان تك والد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : نشريه پرستاري كودكان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 53
صفحه پایان : 63
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نسيم استكي آزاد - محسن گل پرور - ايلناز سجاديان -
:: مقايسه تأثير درمان پذيرشخود ذهن آگاهانه و روان درماني مثبت نگر بر سرمايه عاطفي دانش آموزان دختر داراي افسردگي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مجله فيض
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 198
صفحه پایان : 208
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آذر كاظمي - محسن گل پرور - حميد آتش پور -
:: مقایسه اثربخشی درمان پذیرش ذهنآگاهانه خود و رواندرمانی مثبتنگر بر سرمایه روانشناختی دانش آموزان دختر دارای افسردگی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : سلامت جامعه
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 13
صفحه پایان : 25
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آذر كاظمي - محسن گل پرور - حميد آتش پور -
:: اثربخشی درمان یکپارچهنگر طرحوارهمحور و طرحوارهدرمانی یانگ بر ادراک طرد شدگی افراد دارای ویژگیهای شخصیت مرزی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مجله روان شناسي باليني و شخصيت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 125
صفحه پایان : 136
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زينب ذاكرزاده - محسن گل پرور - اصغر آقايي -
:: اثربخشي درمان غيرفعالسازي حالت خانوادهمحور، درمان شناختي-رفتاري و درمان پذيرش و تعهد بر افسردگي و اضطراب نوجوانان دختر داراي مشكلات رفتاري

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مجله ابن سينا
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 22
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 4
صفحه پایان : 14
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سارا جوادي - محسن گل پرور - راضيه ايزدي -
:: نقش تعدیل کنندة معنا در کار در رابطة خودرهبری و سرمایة عاطفی و سرمای ه گذاری جمعی عاطفی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مجله روان شناسي
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 283
صفحه پایان : 298
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن گل پرور - مريم رستم پور -
:: اثربخشی آموزش ارتقاء سرمایه عاطفی بر سرمایهگذاری جمعی عاطفی در پرستاران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : نشريه آموزش پرستاري
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 20
صفحه پایان : 27
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : جهانبخش قاسمي كله مسيحي - محسن گل پرور - فلور خياطان - محسن شهرياري -
:: اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد شناختی رفتاری - ( ACT-CBT ( و رویکرد آموزش مدیریت والدین ) PMT ) بر سرمایه عاطفی نوجوانان پسر مبتلا به سوء استفاده جنسی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : فرهنگ مشاوره و روان درماني
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 39
صفحه شروع : 71
صفحه پایان : 98
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن گل پرور - محمد اكبري -
:: مقایسه تأثیر درمان مثبتنگری وجودگرا و درمان مثبتنگر ایرانی- اسلامی بر سرمایه عاطفی دانشآموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : سلامت روان كودك
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 112
صفحه پایان : 125
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سارا مددي زواره - محسن گل پرور - اصغر آقايي -
:: اثربخشی درمان وجودگرایی معنویت محور و معنویت درمانی اسلامی بر سرمایه عاطفی در زنان سالمند

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقيقات علوم رفتاري
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 675
صفحه پایان : 685
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : افسانه سرتيپ زاده - محسن گل پرور - اصغر آقايي -

1 2 3 4 5