گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • آدمی صورت اگر دفع کن شهوت نفس...................... آدمی خو شود ورنه همان جانور ست
مقالات

نوع مقاله :
:: و ا و دوره متوسطه گروه 7 محتويات برنامه درسي اهداف و مطالعه تطبيقي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : مجلهعلوم پزشکی رازی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 30
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 65
صفحه پایان : 82
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : امیر طغیانی - جهانبخش رحمانی - نرگسکشتیآرای -
:: Curriculum and economic development: A comparative study of secondary education in Iran and G7 countries

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : Issues in Educational Research
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 33
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 390
صفحه پایان : 413
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : امیر طغیانی - جهانبخش رحمانی -
:: بررسی رابطه بین راهبردهای خودانگیخته یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2538-2071
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 564
صفحه پایان : 575
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیلا ردانی پور - جهانبخش رحمانی -

ه رشددد و توسددعه ادت ددادی کشددورها بدده میددزان دابدد تددو هی از رشددد و توسددعه نآددام آموزشددی آنهددا تددیریر مددیپددریرد. کشددورهایی کدده بدده اهمیددت آمددوز و نیدد آن در آیندده ادت دداد پددی بددردهانددد و هدد زمددان دغدغدده توسددعهیدداگتگی نیددز دارنددد. پددهوه حا ددر بددا هدددر بررسددی رابطدده بددید راهخردهددای خودانگیلتدده یدداد یری و عمل ددرد تح ددیلی داندد آمددوزان دوره متوسددطه دوم شددهر اصددفهان بدده رو توصددیفی از نددوج همخسددتگی انجددام شددد. امعدده آمدداری ایددد پددهوه
:: شناسایی مولفه های سبک زندگی ایرانی-اسلامی به منظور ارتقاء فعالیتهای انجمن اولیاء و مربیان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهشدر مسایلتعلیم و تربیت اسلامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 54
صفحه شروع : 179
صفحه پایان : 213
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : طیبه السادات شاه امیری - حسنعلی بختیار - زهره سعادتمند -
:: طراحی مدلی برای ارتقاء برنامه ها و فعالیتهای انجمن اولیا و مربیان...

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2423-733x
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : طیبه السادات شاه امیری - حسنعلی بختیار - زهره سعادتمند -
:: Curriculum and economic development: A comparative study of secondary education in Iran and G7 countries

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : Issues in Educational Research
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 33
صفحه شروع : 390
صفحه پایان : 413
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : امیر طغیانی خوراسگانی - نرگس کشتی آرای -
:: ارزشیابی طرح شهاب در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی بر مبنای اهداف، محتوا و روش ها

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
درجه مجله : علمي - عمومی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 12
صفحه شروع : 1724
صفحه پایان : 1741
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رضا منصوری - زهره سعادتمند -

هدف اصلی این مقاله ارزشیابی طرح شهاب در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی بر مبنای اهداف، محتوا و روش ها است. روش انجام پژوهش کیفی است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی عوامل و مؤلفه ها بر مبنای اهداف و، محتوا و روش ها استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه آموزش بودند که بعد از انجام مصاحبه 15 اشباع نظری صورت گرفت و تمام مصاحبه ها بین 60 تا 85 دقیقه به طول انجامید. در ضمن مصاحبه های نیمه ساختار یافته با ین م
:: Content Analysis of Blended Curriculum (virtual and non-virtual) in Nursing

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 12
صفحه شروع : 45
صفحه پایان : 53
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی طغیانی - جهانبخش رحمانی - شایسته صالحی - مرضیه عادل مهربان -
:: رویکردی تحلیلی - استنتاجی برای تدوین الگوی تربیت زیست محیطی با تکیه بر ‌ آموزه های قــرآن کریم

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 29
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 53
صفحه شروع : 239
صفحه پایان : 262
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منیژه ارباب سیر - حسنعلی بختیار نصرآبادی - جهانبخش رحمانی -
:: طراحی و اعتبار بخشی محیط برنامه های درسی مغزمحور مبتنی بر زیبایی شناسی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات مدیریت آموزشی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 48
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 37
صفحه پایان : 56
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مدینه علیخانی - مریم براتعلی - جهانبخش رحمانی - مهدی دهباشی -
:: الزام‌سنجی تربیتی والدین در قبال فرزندان از منظر قرآن کریم

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2538-5915
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 43
صفحه شروع : 57
صفحه پایان : 81
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد رازقی - احمدعلی فروغی - جهانبخش رحمانی - ولی اله ملکوتی فر -
:: واکاوی گفتمان استادان دانشگاه فرهنگیان از فرایند تدریس

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-64-58
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 43
صفحه شروع : 215
صفحه پایان : 232
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجید نقیه - نرگس کشتی آرای - جهانبخش رحمانی -
:: تدوین مدل تربیت عقلانی فارابی با تأکید بر عقل نظری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های تربیتی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1024-3402
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 41
صفحه شروع : 140
صفحه پایان : 161
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فریبا عادل زاده نائینی - رضا علی نوروزی - جهانبخش رحمانی -
:: اصول تربیت عقلانی در اندیشه فارابی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت اسلامی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2251-6972
دوره (جلد) : 44
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 44
صفحه شروع : 5
صفحه پایان : 24
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فریبا عادل زاده - رضاعلی نوروزی - جهانبخش رحمانی -
:: فاعلیت خدا در نظام هستی از نگاه علامه طباطبایی و انعکاس آن در کتیبه های بناهای اسلامی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات هنر اسلامی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-708X
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 36
صفحه شروع : 320
صفحه پایان : 345
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : غلامعلی احمدی - محمدرضا شمشیری - جهانبخش رحمانی -
:: تبیین مفهوم برنامه درسی دگرگون شونده به منظور نقادی نظام برنامه درسی نظام آموزش و پرورش ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 203
صفحه پایان : 225
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد فولادی - جهانبخش رحمانی - نرگس کشتی آرای -
:: آسیب شناسی دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر فرایند تدریس از دیدگاه دانشجویان (استان اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : مجله توسعه آموزش جندی شاپور
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 141
صفحه پایان : 152
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجید نقیه - نرگس کشتی ارای - جهانبخش رحمانی -
:: نقش آموزش های سازمانی ضمن خدمت بر توسعه سرمایه فکری و مولفه های تشکیل دهنده سرمایه فکری در معلمان اصهفان دوره متوسطه و فنی و حرفه ای

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : ویژه نامه علمی -پژوهشی علوم اجتماعی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-7039
دوره (جلد) : 1394
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 31
صفحه شروع : 131
صفحه پایان : 146
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا مسیبی - جهانبخش رحمانی -
:: مقایسه نمرات دانش آموزان مدراس مقطع متوطه دارای فعالیت های فوق برنامه و فاقد فعالیت های فوق برنامه در آموزن رشد مهارت های اجتماعی ماتسون

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در برنامه ریزی درسی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 145
صفحه پایان : 155
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رضا نوروزی - جهانبخش رحمانی -
:: Learning styles and academic achievement: a case study of Iranian

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : procedia-social and behavioral science
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

دسترسي از طريق آدرس اينترنتي زيز: Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 51 ( 2012 ) 1030 – 1034
:: بررسي رابطه بين نگرش دانش آموزان به رياضيات با ميزان موفقيت تحصيلي آنان در درس رياضي دوره راهنمايي درشهراصفهان

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1381
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در برنامه ريزي درسي
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

جهت دانلود به سايت دانشگاه آزاد خوراسگان سامانه مجلات مراجعه کنيد
:: الگوي مفهومي نقش هاي آموزشي - تربيتي فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در برنامه ريزي درسي
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

جهت دانلود به سايت دانشگاه آزاد خوراسگان سامانه مجلات مراجعه کنيد
:: پايايي، روايي و هنجاريابي آزمون ماتريس هاي پيشرونده ريون پيشرفته در دانشجويان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1386
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روانشناسي کاربردي
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

جهت دانلود به سايت دانشگاه آزاد خوراسگان سامانه مجلات مراجعه کنيد
:: رابطه عناصر و ابعاد فرهنگ مدرسه با انگيزه پيشرفت در دانش آموزان راهنمايي شهرستان مبارکه

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در برنامه ريزي درسي
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

جهت دانلود به سايت دانشگاه آزاد خوراسگان سامانه مجلات مراجعه کنيد
:: رابطه بين سبک هاي يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر اصفهان

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در برنامه ريزي درسي
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

جت دانلود به سايت دانشگاه آزاد خوراسگان سامانه مجلات مراجعه کنيد

1 2