گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-علوم باغباني
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: تأثیر اسانس‌های دارچین و گلپر به همراه پوشش کیتوزان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ماندگاری پس از برداشت قارچ Agaricus bisporus

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات نظام سلامت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : ۲۷۸۳-۴۰۹۳
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 186
صفحه پایان : 195
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرضیه نجفیان - مهرداد جعفرپور -
:: تأثیر پرتودهی UV-C و تیمار دیفنیلیودونیوم یدید (DPI) بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی میوه فلفل دلمه‌ای (Capsicum annuum var. Nirvin) طی دوره پس از برداشت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : فرایند و کارکرد گیاهی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : ۳۶۸۸-۲۳۸۳
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 47
صفحه شروع : 301
صفحه پایان : 321
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد نظری - فریبا خلیلی - راهله ابراهیمی - یونس مستوفی - مهرداد جعفرپور -
:: تأثیر پوشش کیتوزان حاوی اسانس زیره سبز و عصاره سماق بر خصوصیات کیفی و ماندگاری قارچ تکمه‌ای (Agaricus bisporus)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات نظام سلامت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : ۲۷۸۳-۴۰۹۳
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 42
صفحه پایان : 51
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم رجایی - مهرداد جعفرپور -
:: اثر انواع بسترهای کشت بر روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و ارزش غذایی قارچ دارویی بلاز‏ئی (Agaricus subrufescens)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : به زراعی کشاورزی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-8337
دوره (جلد) : 25
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 806
صفحه پایان : 787
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : راضیه خودسیانی - مهرداد جعفرپور -
:: Improving the vermicompost quality by using horticultural and agronomic residues

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Plant Nutrition
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0190-4167
دوره (جلد) : 45
ضریب تاثیر مجله : 2.27
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.97
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 727
صفحه پایان : 738
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Aida Motamedi - Mehrdad Jafarpour - Marjan Oshaghi -
:: The Effect of Auxin and Oat in Combination with Casing Soil on Growth and Biochemical Components of Agaricus blazei

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : Research On Crop Ecophysiology
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345- 4105
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 37
صفحه پایان : 55
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Fatemeh Kaviani - Mehrdad Jafarpour -
:: Evaluation of agricultural wastes and food supplements usage on growth characteristics of Pleurotus ostreatus

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : African Journal of Agricultural Research
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 23
صفحه شروع : 3291
صفحه پایان : 3296
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Jafarpour Mehrdad - Jalali Z Alireza - Dehdashtizadeh Banafsheh - Eghbalsaied Shahin -
:: High fiber media as the most efficient substrates for Pleurotus florida culture

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : Archives of Biological Sciences
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 63
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 889
صفحه پایان : 895
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mehrdad Jafarpour - Alireza Jalalizand - Shahin Eghbalsaied -
:: Effect of various salicylic acid concentrations on growth of Aloe vera L.

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of AgriScience
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 311
صفحه پایان : 313
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : M Abdollahi - M Jafarpour - H Zeinali -
:: Study on Heteroptera in biotope of alfalfa fields in Isfahan province

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : Landscape
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 32
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 253
صفحه پایان : 260
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Masih Razmjoo - Alireza Jalali Zand - F Nejhad - Mehadad Jafarpour -
:: Post harvest treatments on shelf life of sweet orange" Valencia"

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Medicinal Plants Research
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 2117
صفحه پایان : 2124
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Jafarpour Mehrdad - Fatemi Sajad -
:: Evaluation of super absorbent hydro gels application for reduction in water use by Bermuda grass grown in urban landscapes of south Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : Res. on Crops
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 202
صفحه پایان : 205
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : JAMSHID Zandi - MOHAMMADREZA Naderidarbaghshahi - Mehrdad Jafarpour - ALIREZA Jalalizand -
:: Evaluation of vegetable essential oils and silver nanoparticles as a new factor in extending vase-life of rose variety ‘Shanti’

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : Research on Crops
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 286
صفحه پایان : 292
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mehrdad Jafarpour - Amin Lotfi - Hasan Borji -
:: Effect of date-palm and perlite substrates on nutrients content and quality of tomato grown in soilless culture

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : Resources on Crops
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 258
صفحه پایان : 261
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Hassan Borji - A Mohammadi-Ghehsareh - Mehrdad Jafarpour -
:: The effect of different casing soils on quantitative indices blazei mushroom (Agaricus blazei).

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Agriculture and Crop Sciences (IJACS)
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 656
صفحه پایان : 661
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Leili Taherzadeh - Mehrdad Jafarpour -
:: Evaluation of nutrition on flower number and yield of strawberry in greenhouse.

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Agriculture and Crop Sciences (IJACS)
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 18
صفحه شروع : 2091
صفحه پایان : 2095
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sara Motamedi - Mehrdad Jafarpour - Jahangir Shams -
:: The effect of Mentha piperita, Peppermint and Matricaria chamomilla extracts on agents causing bovine mastitis in vitro condition.

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Technical Journal of Engineering and Applied Sciences
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 24
صفحه شروع : 3644
صفحه پایان : 3646
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Akbar Pirestani - Gholam Galamkari - Shahin Eghbalsaied - Mehrdad Jafarpour -
:: Effects of herbal essences and nano-tecnology on enzyme activity of cut rose flowers cultivar Black Majic

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Scientia Agriculture
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 41
صفحه پایان : 45
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Pegah Vahidi - Mehrdad Jafarpour - AR Golparvar -
:: Effect of GA3 Application on Fruit Yield, Flowering and Vegetative CHARACTERISTICS ON Early Yield of Strawberry cv Gaviola

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Int. J. Agric. and Crop Sc
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 15
صفحه شروع : 1716
صفحه پایان : 1718
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Z Azadi - M Jafarpour - AR Golparvar, - A Mohammadkhani -
:: The Comparison of Some Fertilizers on Growth Indicators of Pot Stock (Matthiola incana)

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Agriculture and Crop Sciences
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 18
صفحه شروع : 21
صفحه پایان : 25
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mahsa Salehi - Naser Honarjoo - Nematollah Etemadi - Mehrdad Jafarpour -
:: The Effects of “Thiabendazole, Sodium Bicarbonate, Hot Water Dip, Herbal Plants Extract” Treatmentsand Fruit Size on Valencia Orange Postharvest Quality and Quantity

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Academic and Applied Studies
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 8
صفحه پایان : 17
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Zeinab Nadimi - Mehrdad Jafarpour - Esmail Mahmoudi - Shahin Eghbalsaied -
:: Effect of different drying methods on the quality and quantity of the essential oil of lemon balm (Melissa officinalis I.)

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Agriculture and Crop Sciences
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 9
صفحه شروع : 501
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammad Ghasemi - Mehrdad Jafarpour - Forogh Mortazeinezhad -
:: Comparing medicinal plant extracts and pulsing treatments on rose cut flowers

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Scientia Agriculture
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 4
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : L Eshaghdavatgar - M Jafarpour - A Golparvar -
:: Antibacterial activity of essential oils from Thymus vulgaris, Trachyspermum ammi and Mentha aquatica against Erwinia carotovora in vitro

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Medicinal Herbs,
درجه مجله : طرح پژوهشی دانشگاه آ
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 115
صفحه پایان : 118
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mehrdad Jafarpour - Ahmad Reza Golparvar - Amin Lotfi -
:: Leaf temperature as an index to determine the irrigation interval

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Research On Crop Ecophysiology
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 89
صفحه پایان : 95
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ABDOLREZA EGHTEDARI NAEENI - ELHAM MOHRI ESFAHANI - MOHSEN BEIGI HARCHEGANI - MEHRDAD JAFARPOUR, - MARYAM GOLABADI -

1 2