گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

مقالات

نوع مقاله :
:: تاثیر 8هفته تمرینات پلایومتریک ، تعادلی و ترکیبی بر تعادل پویا

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : INTERNATIONAL OF SPORT STUDIES
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2251-7502
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 973
صفحه پایان : 977
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بهزاد جهانگیری اصفهانی - دکتر نادر رهنما - مهدی صباغ لنگرودی -

1