گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: • زاینده رود فراتر از یک رود (نگاهی به نقش زاینده رود در تعریف و تبیین هویت شهر اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله به زبان اصلی : دانش نما
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 174
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: • جایگاه جلوخان در معماری مسکونی بومی ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : مسکن و محیط روستا
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 32
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 142
صفحه شروع : 3
صفحه پایان : 18
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسین مهدوی پور - رشید جعفری - سیده پوراندخت سعادتی -
:: • تبیین صفات تأثیرگذار خانه در شکل‌گیری دلبستگی انسان به آن، ارایۀ یک مدل فرآیند علّی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 22
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 51
صفحه پایان : 62
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عیسی حجت - فرهنگ مظفر - سیده پوراندخت سعادتی -
:: • تبیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری دلبستگی به خانه با بهره‌گیری از روش نظریه زمینه‌ای (مطالعه موردی: واحدهای مسکونی شهر اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : مسکن و محیط روستا
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 20084994
دوره (جلد) : 37
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 164
صفحه شروع : 85
صفحه پایان : 100
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیده پوراندخت سعادتی - فرهنگ مظفر - عیسی حجت -

1