دکتر مسیح کاویان
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: مقایسه سیستم های دیجیتال PSP,CCD,CBCT در تسخیص ضایعات دمینرالیزه¬ی بین دندانی

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانشکده دندان پزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 94
صفحه پایان : 101
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : روشنک غفاری - مسیح کاویان - امیر حسین کوثری -

1