گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - علوم و صنايع غذائي

 • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60781afedd38f18db55b7fea&usertype=1 آدرس اتاق مجازی پنج شنبه ها 15-8
 • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60781a63dd38f18db55b7fe9&usertype=1 آدرس اتاق مجازی سه شنبه ها 17-8
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 5 - شناسه کلاس 115083f- گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری - 1399/07/16 - ساعت برگزاری 15:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 4 - شناسه کلاس 677d2d7 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری -1399/07/16 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه سوم - شناسه کلاس 68424cf - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری -1399/07/15 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه سوم - شناسه کلاس 4694854 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری -1399/07/15 - ساعت برگزاری 10:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه سوم - شناسه کلاس 563aefb - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری - 1399/07/15 - ساعت برگزاری 08:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 5 - شناسه کلاس 521fd0f - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری - 1399/07/14 - ساعت برگزاری 15:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 4 - شناسه کلاس774 639a- گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/14 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 2 - شناسه کلاس 3170783 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/09 - ساعت برگزاری 15:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 3 - شناسه کلاس 476a452 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/09 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه دوم - شناسه کلاس 771aea0- گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/08 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه دوم - شناسه کلاس 284048b - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/08 - ساعت برگزاری 10:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه دوم - شناسه کلاس 779c50b - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/08 - ساعت برگزاری 08:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 3 - شناسه کلاس 41345e1 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/07 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • 1- اصول نگهداری مواد غذایی گروه دوم جلسه 1 چهارشنبه ساعت 15 گذر واژه 1234 شناسه درس 275ae9c
 • 1- اصول نگهداری مواد غذایی گروه دوم جلسه 1 چهارشنبه ساعت 13 گذر واژه 1234 شناسه کلاس 31120f2
 • میکروبیولوژی مواد غذایی 1 گروه سوم جلسه 1 سه شنبه ساعت 13 گذر واژه 1234 شناسه کلاس 329c33c
 • میکروبیولوژی مواد غذایی 1 گروه دوم جلسه 1 سه شنبه ساعت10 گذر واژه 1234 شناسه کلاس 8040b00
 • میکروبیولوژی مواد غذایی 1 گروه اول جلسه 1 سه شنبه ساعت 8 گذر واژه 1234 شناسه کلاس 8590c10
 • 1- اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 2 شناسه کلاس 447e22b و گذر واژه 1234 دوشنبه ساعت 15
 • 1- اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 1 شناسه کلاس 886ef8c و گذر واژه 1234 دوشنبه ساعت 13
مقالات

نوع مقاله :
:: استفاده از ضايعات سيب زميني جهت توليد رنگدانه توسط موناسكوس پورپورئوس در كشت غوطه وري

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله علوم غذايي و تغذيه
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرزانه کمالی - مهشید جهادی - نفیسه قاسمی سپرو - الهام خسروی -
:: Effects of Nano-Bentonite

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: اثر اسانس لعل کوهستان و کیتوزان بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی هویج رندهشده در بستههای پلیپروپیلنی با اتمسفر اصالحشده در طول انبارداری

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 203
صفحه پایان : 220
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آتوسا مقربی - نفیسه زمیندار - الهام خسروی - زهرا قربانی -
:: فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی، الکلی و بافری بره موم زنبور عسل بر باکتریهای دهانی و رودهای

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : محله میکروب شناسی مواد غذایی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 85
صفحه پایان : 93
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهنوش ابوتراب - محمد گلی - الهام خسروی -
:: عالیت آنتیاکسیدانی عصاره آبی و بافري ژله رویال تازه و خشک شده به روش انجمادي و اثرات ضد باکتریایی آنها بر باکتريهاي دهانی و رودهاي انسان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : نشریه ي نوآوري در علوموفناوري غذایی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 165
صفحه پایان : 178
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرسده مالکی - محمد گلی - الهام خسروی -
:: مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی هشت نمونه عسل بر پایه گیاهان دارویی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : علوم و صنایع غذایی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 83
صفحه شروع : 43
صفحه پایان : 53
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : راحیل السادات هاتفی زاده - محمد گلی - الهام خسروی -
:: بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه بیلهر(Dorema aucheri) بر پایداری روغن سویا

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : علوم غذایی و تغذیه
درجه مجله : طرح پژوهشی دانشگاه آ
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 77
صفحه پایان : 88
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : راضیه محمدی - محمد فاصل - الهام خسروی -

1