گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: بررسی هقایسه ای خطونت سطحی سه نوع کاهپوزیت رزینی هختلف بعذ از پالیص با تکنیک دو هرحله ای

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 295
صفحه پایان : 303
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سارا روغنی - شهریار شهریاری - مهرداد برکتین - آرزو اسلامی -
:: بررسي اثر ضدباكتريايي سمان گلاس آينومر تغییر يافته و دو نوع سمان رزيني بر باكتري هاي پوسیدگي زاي استرپتوكوكوس موتانس، لاكتوباسیلوس اسیدوفیلوس و استرپتوكوكوس سابرينوس

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 106
صفحه پایان : 112
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرزانه محمدی - مهرداد برکتین - الهام علیپور -
:: بررسي اثر ضد میکروبي عوامل حساسیت زداي voco bifluoride 10 و MI Paste بر روی باکتری های پریوپاتوژن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 21
صفحه پایان : 27
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : امیرحسین یاوری - مهرداد برکتین - شیرین زهرا فرهاد - شمیم کیایی -
:: Effect of adhesive resin as a modeling liquid on elution of resin composite restorations

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Dentistry
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammadreza Maalekipour, - Mehri Safari - Mehrdad Barekatain - Amirhossein Fathi -
:: اثر ضد باکتریایی دو ماده حساسیت زدای عاجی bifluoride 10 و MI paste بر باکتری های پوسیدگی زای استرپتوکوک موتانس، استرپتوکوک سابرینوس و لاکتوباسیل اسیدوفیلوس

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدامين اقتصاد - مهرداد بركتين - امين صيدي -
:: بررسی میزان استحکام اتصال کامپوزیت رزین ترمیمی با ماده ی فیشورسیلانت I-CON در روش های آماده سازی سطحی متفاوت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانشكده دندانپزشكي اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 95
صفحه پایان : 102
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فريناز كتيرايي فر - مهرداد بركتين - داود قاسمي - كيميا صادق پور -
:: Evaluation of Preventive Antibacterial Properties of a Glass-Ionomer Cement Containing Purified Powder of Salvia officinalis: An In vitro Study

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of preventive Medicine
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 31360357
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 110
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Shahriar Shahriari - Mehrdad Barekatain - Mohammad Ali Shahtalebi - Shirin Zahra Farhad -
:: مقایسه اثر دنتین باندینگ نسل 5 و 6 بر جلوگیری از تغییر رنگ دندان ناشی از MTA سفید

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1560-9286
دوره (جلد) : 43
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 360
صفحه پایان : 367
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم زارع جهرمی - مهرداد برکتین - نغمه گلریز - نادیا خاکی -
:: ارزیابی استحکام باند دو نوع پرسلن به آلیاژ بیس متال پس از آماده سازی های سطحی متفاوت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشكده دندا نپزشكي اصفهان،
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : میثم مهابادی - مهرداد برکتین - فاطمه سادات رنجبران - سوگل قربانی -
:: تاثیر درمان فتودینامیک به عنوان درمان جانبی پریودنتال بر سطح TNF-αمایع شیار لثه ای

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دكتر شيرين زهرا فرهاد - دكتر احسان بيرنگ - دكتر مهرداد بركتين - دكتر ميثم آريام - دكتر فريد محمدي - دكتر الهام زارعي -
:: تاثیر چهار نوع سمان روی استحکام گیر روکش های استیل زنگ نزن مولر دوم شیری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 39
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ساناز طهمورث پور - داوود قاسمی - مهرداد برکتین -
:: ارزیابی نحوه شکست دو نوع پرسلن سرامکو و موریتاکه به آلیاژ بیس متال کامند پس از آماده سازی های سطحی متفاوت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : میثم مهابادي - مهرداد برکتین ، - فرنوش علیزاده - علیرضا ریاحی دهکردي - امیرحسین کاسیان -
:: The effect of chronic periodontitis on serum levels of tumor necrosis factor-alpha in Alzheimer disease

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Dental Research Journal
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Shirin Zahra Farhad, - Shahram Amini, - Amir Khalilian, - Majid Barekatain, - Morvarid mafi - Mahrdad Barekatain - Ehsan Rafei -
:: Emdogain effect on gingival fibroblast adhesion in bioabsorbable and non-resorbable barrier membranes: An in vitro study

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Dental Research Journal
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mahrdad Barekatain, - Morvarid mafi, - Shirin Zahra Farhad, -
:: Debris and smear layer removal efacacy and changes in morphology of dentinal tybulesafter using citric acid terracycline hydrochloride and mixture of tetracycline and acid and detergent

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Dental Research Journal
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ahmad Moghare, - Shirin Zahra Farhad, - Alireza Farhad, - Mehrdad Barekatain - Morvarid mafi - Mahammad Shah Abooie -
:: The effect of adjunctive low – doxycycline and licorice therapy on gingival crevicular fluid matrix metalloproteinade-8levels in chronic periodontitis

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Dental Research Journal
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Shirin Zahra Farhad, - Atousa Aminzadeh - Marvarid Mafi, - Mahrdad Barekatain - Mohammad Naghney, - Mohammad Reza Ghafari -
:: مقایسه آزمایشگاهی میزان ریز نشست آزمایشگاهی میزان شیارپوش خود اچ کننده با نوع متداول و کامپوزیت قابل جریان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده داندان پزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید ابراهیم جباری فر - داوود قاسمی - مهرداد برکتین - فرنوش علیزاده - ساناز طهمورث پور - محمد دانش نژاد -
:: ارتباط پوسیدگی های دندان های شیری و دائمی با دود سیگار محیطی در کودکان 8 تا 12 سال در منطقه شرق اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده داندان پزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 216
صفحه پایان : 222
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ندا احمدی - شیرین زهرا فرهاد - فراز تیموری - نوید حقایق - احسان رفیعی - فاطمه قائدرحمتی - مهرداد برکتین -
:: مقایسه اثر درمان جانبی با دوز پایین داکسی سلیکلین با اسید چرب امگا -3 به9 همراه دوز پایین آسپرین در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 26
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شیرین زهرا فرهاد - شهرام امینی - عاظفه مهدیان - مهرداد برکتین - مروارید مافی -
:: ارزیابی نحوه شکست دو نوع پرسلن سرامکو و نوریتاکه با آلیاژ بیس متال کامند پس از آماده سازی های سطحی متفاوت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 647
صفحه پایان : 655
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : میثم مهابادی - مهرداد برکتین - فرنوش علیزاده - علیرضا ریاحی دهکردی - امیر حسین کاسیان -
:: مقایسه بالینی پاسخ به درمان های غیر جراحی پریودنتال در افراد سیگاری غیر فعال مبتلا به پریودنتیت مزمن ملایم تا متوسط

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان،
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شيرين زهرا فرهاد - وحید اصفهانیان - نسیم فرخانی - ناصر وجدی - مهرداد بركتين -
:: تاثیر زمان پرداخت نهایی با ریز نشست ترمیم های کامپوزیت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 25
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پروین میرزاکوچکی بروجنی - مهرداد برکتین - پریسا حدادای - عاطفه فاطمی - لعیا زهرایی -
:: ررسی مشکلات دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان -ایران در زمینه کاربرد مواد ترمیمی کامپوزیت خلفی در سال 88

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 37
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پروین میرزاکوچکی بروجنی - مهرداد برکتین - سمانه علایی - احمد شاه نظری -

1