گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی
رشته تحصیلی : - حقوق عمومی
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: جایگاه مشارکت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 233
صفحه پایان : 252
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسن خورشیدی آباد شاپوری - منوچهر توسلی - سیدمحمدصادق احمدی -
:: نسبت سنجی اعمال اصل احتیاطی با مقوله تضمین امنیت آب

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات حقوقی بین المللی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه ابراهیمی - علیرضا آرش پور - سیدمحمدصادق احمدی -
:: تاثیر موازین حقوق بشر بر فرایند رسیدگی قضایی با تاکید بر نظام حقوقی انگلستان، استرالیا و ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسن حقیقی - منوچهر توسلی - سیدمحمدصادق احمدی -
:: فایده گرایی و جدال متافیزیک و واقعیت تاملی بر مفهوم حق

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ام البنین محمدی نژاد - مهدی شهابی - سیدمحمدصادق احمدی -
:: نظارت بر صلاحیت های اداری و مالی شورای نگهبان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 15
صفحه شروع : 373
صفحه پایان : 399
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدصادق رفیعی - سیدمحمدصادق احمدی، - محمدشریف شاهی -
:: چالش های اساسی حکمرانی جهانی در نبود دولت جهانی حق بنیاد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات بین المللی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد رضا امام زاده ئی - محمدشریف شاهی - امیر مقامی - سید محمدصادق احمدی -
:: اعلام، طبقه‌بندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : مجله پژوهش حقوق عمومی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 76
صفحه شروع : 183
صفحه پایان : 213
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : غفور قهرمانی - محمد شریف شاهی - سیدمحمدصادق احمدی -
:: قابلیت های دولت جهانی حق بنیاد در اجرای حداکثری حقوق بشر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات بین المللی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 195
صفحه پایان : 214
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد رضا امام زاده ئی - محمدشریف شاهی - امیر مقامی - سید محمدصادق احمدی -
:: جایگاه حق و تکلیف در مشارکت سیاسی مطالعه تطبیقی حقوق اساسی ایران و منشور جهانی حقوق بشر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 59
صفحه شروع : 209
صفحه پایان : 228
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسن خورشیدی - منوچهر توسلی - سیدمحمدصادق احمدی -
:: برابری در آراء و نظرات شورای نگهبان با تاکید بر کرامت انسانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های اخلاقی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2383-3279
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 207
صفحه پایان : 234
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی مفتاحی - سیدمحمدصادق احمدی - قدرت الله نوروزی -
:: جایگاه حق آزادی دسترسی به اسناد و اطلاعات استخدامی در مقررات استخدامی وزارت اطلاعات

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : فارسی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : غفور قهرمانی - محمدشریف شاهی - سیدمحمدصادق احمدی -
:: نظارت پذیری قضایی شورای نگهبان توسط دیوان عدالت اداری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : فارسی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 567
صفحه پایان : 583
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدصادق رفیعی - سیدمحمدصادق احمدی -
:: ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب در بخش آب

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 20083513
دوره (جلد) : 22
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 275
صفحه پایان : 286
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید ناصرالدین بدیسار - سیدمحمدصادق احمدی - عاطفه سادات مدبرنژاد -
:: تحلیل ابعاد حقوقی نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکداری در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 45
صفحه شروع : 87
صفحه پایان : 113
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد توحیدی - محمد شریف شاهی - سید محمد صادق احمدی - سعید دایی کریم زاده -
:: احکام حکومتی جلوه ای از مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : رهیافت انقلاب اسلامی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 20083777
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 52
صفحه شروع : 101
صفحه پایان : 122
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدرضا علی پور، - منوچهر توسلی - سید محمد صادق احمدی -
:: راهبرد نگاری حق برمحیط زیست سالم در حقوق شهروندی با تأکید بر منفعت عمومی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : راهبرد حقوقی
درجه مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رضوان محمدی - سیدمحمدصادق احمدی -
:: ولایت فقیه بررسی دیدگاه عبدالکریم حائری و انصاری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : پژوهشنامه امامیه ( دانشگاه ادیان و مذاهب)
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2476671
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 12
صفحه شروع : 109
صفحه پایان : 131
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمید رضا فتحی سقزچی - محمدجواد ارسطا - سید محمد صادق احمدی -
:: limitation of individuals Rights and Freedom and Its Principles hn the Constitution of the Islamic Republic of Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Political and Law
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1939055
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 246
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : هما مهدوی پور - سیدمحمدصادق احمدی -
:: تعهدات نهادهای حکومتی در پیشگیری از وقوع جرم: بررسی مقایسه ای تجربه های بین المللی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 23223442
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علیرضا خطیبی - سیدمحمدصادق احمدی - عباس شیخ الاسمی -
:: تاملی فقهی در مشروعیت مالیات بر هبه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش های فقهی و حقوق اسلامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 58
صفحه شروع : 27
صفحه پایان : 50
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عبدالله باقری - سیدمحمدصادق احمدی -
:: بررسی حدود صلاحیت رئیس جمهور در امور بودجه، تحدید و ابهام در قانون اساسی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مجلس و راهبرد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 23221860
دوره (جلد) : 26
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 99
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسین باقری زرین - منوچهر توسلی - سیدمحمدصادق احمدی -
:: تاملی بر واژه حکومت در تعامل با حکومت اسلامی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 57
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عبدالله باقری - سیدمحمدصادق احمدی -
:: pathological analysis of the charter of citizenship rights in iran in judicial rights term with a focus on human dignity

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Political and Law
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه پیرامن - سیدمحمدصادق احمدی - مسعود راعی -
:: An Analysis of The Rule of Human Dignity in the Iranian Citizen Rights Charter

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Political and Law
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه پیرامن - سیدمحمدصادق احمدی - مسعود راعی -
:: حقوق شهروندی در حکومت اسلامی(بازنگری فقهی حکم قتل مرتد به سبب تکرار ارتداد)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : فقه و مبانی حقوق اسلامی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 87
صفحه پایان : 102
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عبدالله باقری - سیدمحمدصادق احمدی - غلامحسین ممسعود -

1 2 3