گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامائي
مرتبه علمي : مربی

مقالات

نوع مقاله :
:: Experiences of Mothers with a Child with a History of Esophageal Atresia at Preschool Age: a Phenomenological Study

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : The journal of family centered health care
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2821-241x
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 16
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : معصومه شهباز گهرویی - فروزنده دشتی - حیدرعلی عابدی -
:: The relationship between the predominant dietary pattern of pregnant women and the results of thyroid screening of their newborns

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : The journal of family centered health care
درجه مجله : طرح پژوهشی دانشگاه آ
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 21
صفحه پایان : 28
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نسیم حسن زاده - فروزنده دشتی - شهلا محمدی ریزی - حسین حاجیان فر -
:: تأثیر رایحۀ گل سرخ بر اضطراب و کیفیت خواب در سه‌ماهۀ سوم زنان باردار مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های شهر ابهر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : طب سنتی اسلام و ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-8574
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 221
صفحه پایان : 232
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فروزنده دشتي - آزیتا محرم خانی - مژگان تن ساز -
:: تأثير آموزش به روش يادگيري مبتني بر تيم تعديلشده، بر مهارت مديريت بيمار ترومايي توسط پرسنل فوريتهاي پزشکي اروميه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله پرستاري و مامايي،
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2717-0306
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 366
صفحه پایان : 377
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اسدالله محسن زاده - ليلا آليلو - حسين حبيب زاده - جواد رسولي - فروزنده دشتي -
:: مقایسه مهارت های اجتماعی در کودکان 6-5 ساله حاصل از روش های کمک باروری با باروری طبیعی در مقطع پیش دبستان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : پیشرفت های نوین در علوم رفتاری
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2538-5658
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 49
صفحه شروع : 35
صفحه پایان : 45
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرازنده حسن پور - فروزنده دشتی - نرگس صادقی -
:: comparing relationship between spiritual well being and death anxiety among women with breast and cervical cancers and women with gastric and colorectal cancers

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : journal of education and health promotion
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2277-9531
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 7
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نسزین نظامی - فروزنده دشتی - لیلا آلیلو - شیوا حیدری -
:: بررسی سطح سواد بهداشت پوست و مو در دختران 16-14 ساله اول دبیرستان های اقلید

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه ی سواد سلامت علوم پزشکی مشهد
درجه مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2476-4827
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 250
صفحه پایان : 256
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عالیه زرین کلاه - فروزنده دشتی - حیدرعلی عابدی - محمد مسعودی -
:: مقایسه ی تعداد رویش دندان های دایمی کودکان 6-5 ساله حاصل از روش های کمک باروری با باروری طبیعی در اصفهان سال1396

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : مجله دندانپزشکی کودکان ایران
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1135-8434
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0.85
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 14
صفحه شروع : 49
صفحه پایان : 54
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرازنده حسن پور - فروزنده دشتی - نرگس صادقی -
:: مقایسه ی اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان های تناسلی و گوارشی و عوامل مرتبط با آن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه ی پرستاری مامایی و پیراپزشکی
درجه مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2476-4841
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 17
صفحه پایان : 28
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نسرین نظامی - فروزنده دشتی - لیلا آلیلو - شیوا حیدری -
:: Comparing Relationship between Spiritual Well -Being and Anxiety among Women with Breast Cercical cancers and Women with Gastric and colorectal Cancers in Public and Privet Cancer Treatment Center ,Isfahan,2017

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : DIMENSIONS of CRITICAL CARE NURSING
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 07030-4625
دوره (جلد) : 38
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نسرین نظامی - فروزنده دشتی - لیلا آلیلو - شیوا حیدری -
:: Organizational Commitment and Personality Traits of Nursing Managers in Selected Hospitals of Isfahan in 2015

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Medical Research & Health Science
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2319-5886
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0.57
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 114
صفحه پایان : 120
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نازنین پارسا مهر - فروزنده دشتی -
:: بررسی سطح سواد سلامت بلوغ در دختران 16-14 ساله پایه اول دبیرستان های اقلید

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : فصل نامه سواد سلامت علوم پزشکی مشهد
درجه مجله : علمي - عمومی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2476-4837
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 164
صفحه پایان : 171
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عالیه زرین کلاه - فروزنده دشتی - حیدر علی عابدی - سید محمد مسعودی -
:: The Effect of Phone Counseling for Mothers of Premature Infants Discharged from the Hospital on Infants’ Readmission

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Pediatrics
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-5047
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 5441
صفحه پایان : 5450
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منا اکبریان - فروزنده دشتی - شهرام براز -
:: Parents Hearing Health Literacy level who referred to hearing Screening Centers in Isfahan And Kurdistan

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Advanced Biotechnology and Research.
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0976-2612
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 60.46
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 580
صفحه پایان : 584
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : گلاره کرباسی - فروزنده دشتی - حیدر علی عابدی - سعید محمودیان -
:: ٍٍٍEvaluation of attitude to genetic counseling among pregnant women at -tending prenatal care clinics Al-hadi Shoushter in 2015unseling among

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Reproductive & Infertility
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2228-5482
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 126
صفحه پایان : 127
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد نیکزادیان - فروزنده دشتی - مریم استاد شریف -
:: Evaluation of the obstacles to genetic conseling at pregnant womenat tending prenatal care clinics Al-hadihospital of Shoushtar in 2016

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Reproductive & Infertility
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2228-5482
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 126
صفحه پایان : 127
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد نیکزادیان - فروزنده دشتی - مریم استاد شریف -
:: compare the attitude to genetic counseling and obstacles in pregnant in Alhadi women with consanguinity and non family marriage attending prenatal care in hospital of Shoushtar in 2015

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Acta Medica Mediterranea
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1916-9736
دوره (جلد) : 32
ضریب تاثیر مجله : 0.83
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 15
صفحه شروع : 35
صفحه پایان : 40
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فروزنده دشتی - مخمد نیکزادیان - مریم استاد شریف -
:: A Comparison of Sexual Satisfaction men in Upside Amputation and Lower Amputation

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Acta Medica Mediterranea
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0393-6384
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0.83
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فروزنده دشتی - روح انگیز بساطی -
:: Comparative Study on the Stress Levels in Nulliparous Women during Childbirth between Two Methods of Natural childbirth and Caesarean Section in Gachsaran (Iran) Hospitals in 2014

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Acta Medica Mediterranea
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0393-6384
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0.83
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیلا نارک نزاد - فروزنده دشتی -
:: Sexual Behavior Pattern and Related Factors in Women with Breast Cancer in Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Global Journal of Health Science
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1916-9736
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع : 2661
صفحه پایان : 272
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ساناز رشیدی - سیدعلی ناجی - فروزنده دشتی -
:: Effects of Aerobic Exerscise on Plasma Lpoproteins in Overweight and Obese Women with Polycystic Ovary Syndrom

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Advanced Biomedical Research
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله کوتاه
شماره بین المللی-ISSN : 2277-9175
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 68
صفحه پایان : 75
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : الهام اباذر - فرزانه تقیان - فرحناز مردانیان - فروزنده دشتی -
:: بررسي سطح سواد سلامت بلوغ بهداشت قاعدگي در دختران 16-14 ساله پايه اول دبيرستان هاي شهرستان اقليد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : سفيد پوشان سبز
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عالیه زرین کلاه - فروزنده دشتی - حیدر علی عابدی - محمد مسعودی -
:: Association between Sex Hormones in Human Breast Milk and Infant Growth and Development

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1380
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2002
نام مجله به زبان اصلی : Archives of Iranian Medicine
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1029-2977
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 1.2
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منوچهر مصری پور - احمد علی فروغی ابری - فروزنده دشتی -
:: ارتباط بعضي از هورمون هاي موجود در شير مادر با رشد جسمي رفتاري کودک

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1380
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2002
نام مجله به زبان اصلی : مجله غدد درون ريز و متابوليسم
درجه مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1