مهندس رضا انتشاری
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی پزشکی
مرتبه علمي : مربی

  • تکلیف شماره 5 الکترونیک 1 - مسائل1 - 3 - 5 -6 - 7 - 10 از تمرین های فصل چهارم کتاب مبانی الکترونیک میر عشقی - موعد تحویل 3 خرداد 1403
  • تکلیف شماره 4 الکترونیک 1 - موعد تحویل 20 اردیبهشت 1403
  • مسائل فصل سوم ، چهارم ، پنجم و ششم کتاب مبانی الکترونیک میرعشقی(مربوط به درس الکترونیک 1)
مقالات

نوع مقاله :
:: Effect of thawing under an alternating magnetic field on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet characteristics

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : Food Chemistry
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 402
ضریب تاثیر مجله : 9.23
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 134255
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Reza Enteshary - Moloud Nourani - Mahsa Mohsenpour -
:: Isolating Healthy Bananas from Unhealthy Ones Based on Feature Extraction and Clustering Method Using Neural Network

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : Modern Applied Science
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1913-1844
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 51
صفحه پایان : 60
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Meysam Mans - Reza Enteshari - Hamidreza Fardad - Yaser Mansouri -

1