گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حسابداری
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: The Effect of Size, Value and Idiosyncratic Risk Anomalies on the Relationship between Tail Risk and Stock Excess Returns

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : Iranian Journal of Accounting, Auditing & Finance
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 77
صفحه پایان : 90
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعید علی احمدی - مصطفی رمضانی شریف آبادی - -
:: ریسک دنباله و بازده مازاد سهام

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : چشم انداز مدیریت مالی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 4645
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 36
صفحه شروع : 35
صفحه پایان : 55
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعید علی احمدی - مصطفی رمضانی شریف آبادی - -
:: بررسی تاثیر میل به ریسک شرکت و فشار اجتماعی بر رفتار گزارشگری مالی غیر محافظه کارانه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : حسابداری مدیریت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2228-5938
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0.8
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 47
صفحه شروع : 37
صفحه پایان : 52
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عبداله تاکی - سعید علی احمدی - مهدی آقابیک زاده -
:: نقش تعدیل‌گر سبک پیروی و صداقت- تواضع مدیران مالی در تأثیر فشار اجتماعی و محیطی بر رفتار گزارشگری مالی متهورانه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانش حسابداری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله مروری علمی پژوهشی وزارتین
شماره بین المللی-ISSN : 2008-8914
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0.9
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 91
صفحه پایان : 110
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عبداله تاکی - سعید علی احمدی - مهدی آقابیک زاده -
:: بررسی واکنش بازار سهام به اخبار همزمان سودهای میان دوره ای و پیش بینی سودهای سالیانه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه حسابداری مالی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله مروری علمی پژوهشی وزارتین
شماره بین المللی-ISSN : 2345-2617
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0.85
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 34
صفحه شروع : 124
صفحه پایان : 149
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی آقابیک زاده - داریوش فروغی -
:: تاثیر محافظه کاری و تاخیر در افشای اخبار همزمان سودهای میان دوره ای و پیش بینی سودهای سالیانه بر واکنش بازار سهام

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : بررسیهای حسابداری و حسابرسی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله مروری علمی پژوهشی وزارتین
شماره بین المللی-ISSN : 2645-8039
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 0.95
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 173
صفحه پایان : 196
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی آقابیک زاده - داریوش فروغی - محسن دستگیر -

1