گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - آمار
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: Development of web‑based dynamic nomogram to predict survival in patients with gastric cancer: a population‑based study

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : Scientific Reports
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - - - -
:: Applicability of cone beam computed tomography gray values for estimation of primary stability of dental implants

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : BRAZILIAN DENTAL SCIENCE
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 24
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - -
:: مقایسه میزان همدلی دندانپزشکان و دانشجویان دندانپزشکی شهر اصفهان با مراجعهکنندگان معتاد به مواد مخدر: یک مطالعه توصیفی- مقطعی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در علوم توانبخشی
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 130
صفحه پایان : 136
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رضا مدواری برفه - آرش قدوسی - هاجر شکرچی زاده - سمیه عباسی -
:: The Comparative of Nursing Support in Mothers with Newborn Abstinence Syndrome (NAS) with Mothers of Healthy Neonates Hospitalized at NICU

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : SN Hosseini - A. Ghodousi - N. Sadeghi - S. Abbasi -
:: Comparison of accuracy of the maxillary sinus area and dimensions for sex estimation lateral cephalograms of Iranian samples

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Forensic Radiology and Imaging
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 18
صفحه پایان : 21
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : P. Abbasi - A. Ghodousi - R. Ghafari - S. Abbasi -
:: APPROXIMATE BEST PROXIMITY FOR SET-VALUED CONTRACTIONS IN METRIC SPACES

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Mathematical Analysis
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2217-3412
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 53
صفحه پایان : 60
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : FAHIMEH MIRDAMADI - MEHDI ASADI - SOMAYEH ABBASI -
:: Some bounds related to Harris family of distributions

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Communications in Statistics - Theory and Methods
درجه مجله : ISI-WOS-Q3
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0361-0926
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : M. alamatsaz -
:: Preservation properties of stochastic orderings by transformation to Harris family

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Probability and Mathematical Statistics (PMS)
درجه مجله : ISI-WOS-Q4
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0208-4147
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمیه عباسی - محمد حسین علامت ساز -
:: Preservation properties of stochastic orderings by transformation to Harris family with different tilt parameters

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics (Alea)
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1980-0436
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 465
صفحه پایان : 479
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمیه عباسی - محمد حسین علامت ساز - ارهارد کرامر -
:: A unified approach to ordering comparison of GPS distributions with their mixtures

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : Communications in Statistics- Theory and Methods
درجه مجله : ISI-WOS-Q3
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0361-0926
دوره (جلد) : 40
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 2591
صفحه پایان : 2604
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منصور آقابابایی جزی - محمد حسین علامت ساز - سمیه عباسی -
:: Ordering comparison of zero-truncated Poisson random variables with their mixtures

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : GLOBAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS (GJPAM)
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0973-9750
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 305
صفحه پایان : 3016
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمیه عباسی - منصور آقابابایی جزی - محمد حسین علامت ساز -
:: Ordering comparison of negative binomial random variables with their mixtures

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1387
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2008
نام مجله به زبان اصلی : Statistics and ProbabilityLetters
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0167-7152
دوره (جلد) : 78
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 14
صفحه شروع : 2234
صفحه پایان : 2239
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد حسین علامت ساز - سمیه عباسی -

1