گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - اندودانتیکس
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: Removal efficiency of calcium hydroxide intracanal medicament with rind endo system in comparison with passive ultrasonic irrigation an in vitro study

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Dental Research Journal
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Abbass Ali Khademi, - Kamal Amini, - Behmaz Hhodsian, - Sharare Mousavi Zahed, - Faraz Teymori, - Elham Shadmehr -
:: مقایسه اثر شویندگی سرنگ دستی و Rins Endo در کاهش انتروکوکوس فکالیس در کانال های ریشه عفونی شده به صورت تجربی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 28
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شراره موسوی زاهد - کمال امینی - مریم زارع جهرمی -
:: بررسی اثر خیمر II calcipex به عنوان شستشو دهنده در حین آماده سازی کانال بر روی انتروکوکوس فکالیس

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دندانپزشکی کودکان ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 47
صفحه پایان : 54
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شراره موسوی زاهد - کمال امینی - قاسم انصاری -
:: بررسی اثر عملیات سریع سرمایش (Cryoginic treatment) بر فابلیت برندگی فایل های چرخشی نیکل - تیتانیوم

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندان پزشکی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 10
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : کمال امینی - محمد حسین فتحی - مریم زارع جهرمی - امیر موسوی - آزاده کمالی -

1