گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: اثر ماساژروی عملکرد بدنی و ریکاوری ادراک شده پس از تمرین حاد برون گرا در مردان ورزشکار بدنساز

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانشکده پزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 29
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 171
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: تاثیر یک جلسه تمرین حاد *دو*بر تغییرات سطوح بتا اندورفین و کورنیزول سر دوندگان سرعت مرد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانشکده پزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 29
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 166
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - -
:: تاثیر یک جلسه تمرین تا سر حد خستگی بر سطح سروتونین و پرولاکتین سرم دوندگان مرد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی تخصصی طب کار
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 53
صفحه پایان : 58
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - -
:: مقایسه شاخص استرس اکسیداتیو و ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما در دختران ورزشکار هندبالیست و دختران غیر ورزشکار

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : ارمغان دانش
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 350
صفحه پایان : 358
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: تاثیر تمرین های تحمل وزن بر استحکام استخوان ران موش های صحرایی ماده تخمدان برداری شده

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : ارمغان دانش
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 255
صفحه پایان : 261
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - -
:: اثر تمرین مقاومتی سنگین بر ریتم شبانه روزی کورتیزول بزاقی در ورزشکاران مرد بدن ساز

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده پزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 29
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 167
صفحه شروع : 2401
صفحه پایان : 2412
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: اثر ماساژدرمانی روی عملکرد بدنی و ریکاوری ادراک شده پس از تمرین حاد برون گرا در مردان ورزشکاران بدنساز

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده پزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 29
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 171
صفحه شروع : 2765
صفحه پایان : 2777
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: تاثیر یک جلسه تمرین حاد *دو* بر تغییرات سطوح بتا اندورفین و کورتیزول سرم دوندگان سرعت مرد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده پزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 29
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 166
صفحه شروع : 2299
صفحه پایان : 2306
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - -
:: برسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر سطح پروژسترون در فاز لوتئال زنان ورزشکار

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجموعه مقالات همایش منطقه ای رویکردهای نوین در عرصه خدمات پرستاری مامایی
درجه مجله : علمي - عمومی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 46
صفحه پایان : 59
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -

چاپ شده در کتاب
:: مقایسه تراکم استخوانی مهره های شناگران ایرانی با هم ردیفان خارجی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 197
صفحه پایان : 205
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - -
:: تاثیر 8هفته مصرف مکمل بتا آلاتین و تمرینات مقاومتی هرمی بر میزان تغییرات

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : جهاد دانشگاهی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-5354
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و مصرف مکمل سبز بر سطح آدیسپین و مقاومت به انسولین زنان چاق

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : ارمغان دانش
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 22
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -
:: مقایسه چهار سیستم تمرین مقاومتی بر پاسخ حاد فاکتور رشد شبه انسولین 1 در مردان ورزشکار

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - -
:: Comparison of the effects of crataegus oxyacantha extract, aerobic exercise and their combination on the serum levels of ICAM-1 and E-selection in patients with stable angina pectoris

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Daru Journal of Pharmaceutical Sciences
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 23
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 54
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 7
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Leila Jalaly - Gholamreza Sharifi - Mohammad Faramarzi - Alireza Nematollahi - Mahmoud Rafieian-Kopaei - Masoud Amiri - Fariborz Moattar -
:: Comparison the effect of beta-alanine and sodium bicarbonate supplementation on changes LDH and CK in dlite men taekondo

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Jornal of chemical and Pharmaceutical Research
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 12
صفحه شروع : 1067
صفحه پایان : 1072
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Karami Yousef - Jalalidehkordi Khosro - Sharifi Gholamreza -
:: The effects of creatine and glutamine supplements along with resistance training on AST level in female mice

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Jornal of chemical and Pharmaceutical Research
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 361
صفحه پایان : 365
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Arezoo Rezania - Gholamreza Sharifi - Mehrdad Modaresi -
:: Comparison of creatine and glutamine supplementation consumption along with resistance exercise on the level of ALP in female mice

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Jornal of chemical and Pharmaceutical Research
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 212
صفحه پایان : 216
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Abbas Eskandari - Gholamreza Sharifi - Mehrdad Modaresi -
:: Comparative study of the effect of aerobic and resistance exercise on static and dynamic balance in elderly males

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Elderly Health Journal
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 12
صفحه پایان : 15
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mojgan Banihashemi Emamghisi - Gholamreza Sharifi - Iman Zakavi - Alireza Babaei mazreno -
:: مقایسه مصرف هشت هفته مکمل کراتین و گلوتامین به همراه تمرین مقاومتی بر سطح آلکالین فسفاتاز موشهای کوچک آزمایشگاهی ماده

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : ارمغان دانش مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 20
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 732
صفحه پایان : 743
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس اسکندری - غلامرضا شریفی - مهرداد مدرسی -
:: The relationship between eating disorders and ICAM-1, e-selection and ghrelin resting level in overweight people

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Pediatrics (Supplement 6)
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 95
صفحه پایان : 100
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Gholamreza sharifi -
:: The effects of daily rhythms on sports functions and physiological variables of immune elite swimmers

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Pediatrics (Supplement 6)
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 79
صفحه پایان : 85
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Gholamreza sharifi - Alireza Babai Mazreno - Marjan Mirjalili - Mohammad Hassan Ehrampoush -
:: effect of use of supplemental ascorbic acid on aerobic capacity in children

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Pediatrics (Supplement 5)
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 239
صفحه پایان : 243
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Gholamreza sharifi - Alireza Babai Mazreno - Firuz Jalili - Mohammad Hassan Ehrampoush - Najme Abyar - Ibrahim Salmani - Najme Hajian -
:: Effect of a period of selected activity on lung capacities in children 5-10 years with asthma caused by exercise

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Pediatrics (Supplement 5)
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 11
صفحه پایان : 17
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Gholamreza Sharifi - Alireza Babai Mazraeno - Ebrahim Salmani -
:: The effect of swimming training and fenugreek seed supplementation on plasma glucose and heart tissue antioxidants in diabetic rats

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Emergencias
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 95
صفحه پایان : 101
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sajad Arshadi - Salar Bakhtiari - Gholamreza Sharifi - Khosro Jalali Dehkhordi - Ali Saidkhani - Ahmad Valizadeh -
:: Oxidative stress and total antioxidant capacity in handball players

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Advanced Biomedical Research
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 181
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 4
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Gholamreza Sharifi - Azam Bagheri Najafabadi - Fatemeh Esteki Ghashghaei -

1 2