گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دینامیک سازه ها گروه 3 (دکتر علیرضا امامی) شناسه کلاس 345fc66 گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/10/25 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
تقديرنامه ها و افتخارات

:: دانشجوي ممتاز: رتبه اول دانشکده فني و مهندسي، گروه عمران، دانشگاه شهيد چمران اهواز با معدل 17/43

مرجع اهداء کننده : دانشگاه شهيد چمران اهواز
مقام :
تاریخ : 1384/06/31


:: دانشجوي ممتاز: رتبه اول دانشکده عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان با معدل 17/83

مرجع اهداء کننده : دانشگاه صنعتي اصفهان
مقام :
تاریخ : 1387/04/311