گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: کسب رتبه سوم

مرجع اهداء کننده : رئيس هيت مديره انجمن بتن ايران
مقام :
تاریخ : 1394/07/20


سيزدهمين دوره مسابقات ملي دانشجويي روز بتن در رشته ي"بتن سبک پر مقاومت "
:: کسب رتبه دوم

مرجع اهداء کننده : رئيس هيت مديره انجمن بتن ايران
مقام :
تاریخ : 1394/07/10


سيزدهمين دوره مسابقات ملي دانشجويي روز بتن دررشته ي "مسابقه تير سبک خمشي"

1