گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسي
مرتبه علمي : استاد تمام

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتردانشگاه

مرجع اهداء کننده : معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي (سازمان مرکزي )
مقام :
تاریخ : 1395/11/04


:: محقق نمونه دانشگاه آزاد اسلامي منطقه چهار

مرجع اهداء کننده : رياست عالي دانشگاه آزاد
مقام :
تاریخ : 1382/11/20


:: پژوهشگرنمونه گروه روانشناسي دانشگاه آزاداسلامي واحدخوراسگان

مرجع اهداء کننده : رياست دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1387/09/16


:: استادنمونه منطقه چهاردانشگاه آزاداسلامي

مرجع اهداء کننده : رياست عالي دانشگاه آزاد
مقام :
تاریخ : 1387/10/17


:: پژوهشگرنمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

مرجع اهداء کننده : رياست دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1390/09/16


:: پژوهشگرنمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

مرجع اهداء کننده : رياست دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1391/09/16


:: پژوهشگرنمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)

مرجع اهداء کننده : رياست دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1392/09/16


:: پژوهشگربرتراستان

مرجع اهداء کننده : استانداري اصفهان
مقام :
تاریخ : 1393/09/191