گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حقوق عمومی
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: عنوان سوم جشنواره حکمت مطهر

مرجع اهداء کننده : جشنواره حکمت مطهر
مقام :
تاریخ : 1394/05/011