گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری

تقديرنامه ها و افتخارات

:: دريافت جايزه سازمان جهاني يونسکو به عنوان پژوهش برتر در نظام سلامت

مرجع اهداء کننده : سازمان جهاني يونسکو
مقام :
تاریخ : 1392/08/171