گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • نحوه ارزشیابی درس اصول و روش تدریس ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی درس سمینار مسائل آموزش زبان ارشد آموزش
  • نحوه ارزشیابی درس نقد و بررسی مسائل آموزش زبان دکترا
  • نحوه ارزشیابی درس نظریه های جامعه شناسی ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی درس جامعه شناسی زبان دکتری
  • نحوه ارزشیابی درس تحلیل گفتمان دکترا زبان شناسی
  • Email: achalak@khuisf.ac.ir
تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر گروه انگليسي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان
مقام :
تاریخ : 1397/09/15


:: پژوهشگر برتر گروه انگليسي سال 97

مرجع اهداء کننده : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد، واحد اصفهان
مقام :
تاریخ : 1397/09/151