دکتر نسیم فرخانی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پریودانتیکس

تقديرنامه ها و افتخارات