گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کودكان استثنائي
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: جشنواره دوسالانه کتاب

مرجع اهداء کننده : وزارت اموزش و پر.رش
مقام :
تاریخ : 1398/04/05


کتاب ابعاداخلاقي زنئگي کودکان ترجمه : منصوره بهرامي پور

1